Hopp til innhald

MAS116 Hydrodynamikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler utvalgte sentrale områder innen marin hydrodynamikk. Målet med emnet er å gi studentene nødvendig teoretisk grunnlag samt kunnskap om muligheter og begrensninger relatert til de aktuelle områdene. De skal også lære å utføre relevante beregninger inkludert bruk av relevante digitale verktøy.

Innhold

 • Lineær bølgeteori og beregning av hydrodynamisk trykk og partikkelbevegelser i en bølge
 • Beregning av krefter på slanke marine konstruksjoner - Morisons ligning
 • Irregulær sjø og statistikk anvendt på miljødata (vind, strøm og bølger)
 • Skipsmotstand, grunnleggende fluidmekanikk og teorien bak oppdelingen av skips motstand i komponenter.
 • Beregning av motstand for skip basert på modellforsøksresultater
 • Grunnleggende propellteori. Beregninger for valg av optimal propell basert på modellserier

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS116 Hydrodynamikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Kunne forklare grunnleggende begreper innen de gjennomgåtte delemner
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til gjennomgått teori og beregningsmetodikk

Ferdigheter

 • Utføre modellforsøk og etterfølgende beregninger av motstand for skip
 • Utføre beregninger for valg av optimal propell basert på propellserier
 • Benytte statistiske miljødata ved dimensjonering av konstruksjoner
 • Beregne partikkelbevegelsen og trykk i en bølge
 • Beregne krefter på slanke marine konstruksjoner ved bruk av Morisons ligning

Generell kompetanse

 • Benytte elektroniske hjelpemidler i tekniske beregninger
 • Være i stand til å arbeide i gruppe

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske matematikkemner.

Grunnleggende Fluidmekanikk

Grunnlegende Matlab kunnskaper

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvinger samt laboratorieøvinger - individuelt og i grupper m/rapportskriving.

Bruk av elektroniske hjelpemidler - Matlab og lignende.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å gå opp til eksamen må følgende obligatoriske innleveringer være gjennomført og godkjent:

- Gruppedeltakelse i 2 laboratorieøvinger i MarinLab, rapportert og levert innen gitte frister.

- 4 individuelle regneøvinger, levert innen oppsatte frister

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM030 - Hydrodynamikk - Reduksjon: 10 studiepoeng