Hopp til innhald

MGBMA301 Matematikk 2, emne 1 - Den utprøvende matematikklærer

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

I grunnskolelærarutdanningen 1-7 ligger emnene i Matematikk 2 i 6. semester. Matematikk 2 er delt i to deler:

 • Emne 1 - Den utprøvende matematikklæreren
 • Emne 2 - Matematikklæraren som forsker

I Matematikk 2 fordyper studentene seg i noen av de matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema fra Matematikk 1. Fokus er her mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1.

Emne 1 vil gå parallelt med emne 2. Begge emner i Matematikk 2 vil arbeides med i sammenheng med hverandre.

Matematikk 2 gir grunnlag for opptak til masterprogram, master i matematikkdidaktikk med spesialisering GLU 1-7 eller Begynneropplæring i norsk og matematikk.

Matematikk 2 emne 1 bygger videre på Matematikk 1. Studenten vil arbeide med argumentasjon og bevis i matematikk knyttet til matematikkemner som undervises i på barnetrinnet. Studenten vil få kunnskap om hvordan matematiske teorier er systematisk bygget. Didaktiske ferdigheter som å kartlegge og tilrettelegge for alle elever med et særlig fokus på elever med matematikkvansker, vil vektlegges.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskaper om ulike typer argumentasjonsformer og matematiske bevis innen de matematiske hovedområder på trinn 1-7
 • kunnskaper om den systematiske oppbygging av matematiske teorier eksempelvis i tallære og euklidsk geometri 
 • kunnskap om progresjonen i matematikkfaglige emnene gjennom grunnskolen
 • kunnskaper om overgangen fra barnehage til skole og overgangen mellom trinnene i skolen, med særlig fokus på algebraisk tenkning og geometri
 • kunnskap i teori om matematikkvansker og kartlegging av disse.

Ferdigheter

Studenten kan

 • formidle spesialkunnskap innen et utvalg av matematikkdidaktiske emner som er relevant for trinn 1-7,
 • vurdere elevenes læring i faget for å kunne tilrettelegge undervisning og tilpasset opplæring med og uten digitale verktøy
 • bruke varierte undervisningsformer kritisk og forankret i teori og egen erfaring
 • legge til rette for arbeid med grunnleggende ferdigheter i matematikk, forankret i teori og forskning
 • arbeide teoriforankret og systematisk med forebygging av matematikkvansker og tilpasset opplæring
 • planlegge og vurdere matematikkundervisning med digitale verktøy på en kritisk måte.

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBMA101 - Begynneropplæring i matematikk

MGBMA201 - Den utforskende matematikklærer - med fokus på mellomtrinnet

Undervisnings- og læringsformer

Detaljer i forbindelse med organiseringen av undervisning i emnet vil fremkomme i semesterplanen som blir utdelt ved emnets start. Gjennom studiet skal studentene få erfaring med arbeidsformer som er relevante i grunnskolen og som skal gi grunnlag for diskusjoner om skolens arbeidsformer. Det blir benyttet forelesing, verksted, diskusjon, studentpresentasjon, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Deler av pensum arbeides med som selvstudium og det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom studentorganiserte kollokviegrupper. Veiledning inngår i de fleste aktiviteter.

Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatoriske. Dette kan til dømes være undervisningsøkter med gruppediskusjoner, oppgaveskriving, verksteder eller framlegg. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart.

Dersom obligatoriske læringsaktiviteter blir tilbudt digitalt, skal studentene være synlige i det digitale rommet. Det vil i slike tilfelle ikke bli gjort opptak av undervisninga. I de tilfeller der opptak er aktuelt, vil studentene få beskjed om dette, og kan skru av kameraene sine dersom de ønsker det.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er tre obligatoriske læringsaktiviteter som er inkludert i emnet:

 • Sammen i gruppe fremlegge matematikkdidaktisk forskningsartikkel og innlede til diskusjon. Forankret i læringsutbytte «formidle spesialkunnskap innen et utvalg av [...] matematikkdidaktiske emner som er relevant for trinn 1-7».
 • Initiere og gjennomføre et lite utviklingsprosjekt i matematikkundervisning i praksis og levere inn skriftlig rapport. Forankret i læringsutbytte «kunnskap i teori om matematikkvansker og kartlegging av disse» og «arbeide teoriforankret og systematisk med forebygging av matematikkvansker og tilpasset opplæring».
 • Individuell obligatorisk læringsaktivitet knyttet til bruk av digitale verktøy i matematikk/matematikkundervisning. Forankret i læringsutbytte «bruke varierte undervisningsformer kritisk og forankret i teori og egen erfaring» og «planlegge og vurdere matematikkundervisning med digitale verktøy på en kritisk måte».

Alle læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Hvis en læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent én eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternative læringsaktiviteter gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Digitale verktøyprogram der dette er oppgitt ved eksamen.

Mer om hjelpemidler