Hopp til innhald

MGUKRV201 KRLE 1, emne 2 - Kristendom, filosofi og etikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn i to emner som hver utgjør 15 sp. Til sammen omfatter de to emnene grunnleggende tema fra de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I KRLE 1 emne 2 legges det vekt på kunnskap om, og kritisk refleksjon knyttet til KRLE-fagets historie, sentrale arbeidsmåter i faget og fagets rolle i forhold til den enkelte elev, skolen og samfunnet. Studentene skal opparbeide ferdigheter i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, blant annet evaluering av digitale ressurser. Kristendommen har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Etikken har konsentrasjon om områdeetikk. Studentene skal også arbeide med filosofiske problemstillinger.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:  

Kunnskaper  

Studenten 

 • har kunnskap om hovedtrekk i kristendommens historie  
 • har kunnskap om Den norske kirke og andre sentrale kristne kirker som er representert i Norge.  
 • har kunnskap om samers og andre nasjonale minoriteter sin kristendoms og livssynshistorie  
 • har kunnskap om noen sentrale skikkelser fra religiøse-, livssynsbaserte tradisjoner og filosofihistorien.  
 • har kunnskap om grunnlagsetikk, områdeetikk, og sentrale etiske og filosofiske problemstillinger i forhold til familie, skole, samfunn, miljø og bærekraft.  
 • har kunnskap om forskningstradisjoner knyttet til faget  
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i kristendommen  

Ferdigheter  

Studenten 

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget  
 • kan gjøre en etisk analyse innen sentrale etiske områder i forhold til elev, skole, samfunn og bærekraft.  
 • kan gjennomføre samtaler og ta i bruk metoder som utforsker eksistensielle og etiske spørsmål  

Generell kompetanse  

Studenten  

 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske og samtidsetiske spørsmål  
 • kan kritisk reflektere over fagets rolle i skole og samfunn og om dets rolle for den enkelte elev  

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Nettbasert undervisning. Lærerstyrt og med studentaktiviteter med noen lokale samlinger. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper.  

E-Læring med lærerstyrte forelesninger og studentaktiv læring. Webkamera skal være påslått ved e-læring.  

Noen samlinger på campus med lokal organisering. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper.  

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Lokal ekskursjon(er) til et eller flere kirkesamfunn og/eller andre trossamfunn med et obligatorisk for- og etterarbeid  
 • 1 kunnskapsprøve innen fastsatt frist  
 • 80 % deltagelse på nettbasert gruppearbeid med webkamera påslått.  

 Arbeidskrava må være gjennomført til fastsette frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. Ved ikke godkjent på et av arbeidskrava, kan det aktuelle arbeidskravet tas på nytt neste gong emnet blir gjennomført.  

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen 5 timer. 

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler