Hopp til innhald

NAB3039 Integrert praksis

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet består av følgende faser:

Oppstart: Tilnærming til faget. Helt i begynnelsen av semesteret sjekker vi at alle har godkjente helseattester, sikkerhetskurs, pass etc. Informasjon om praksisperioden. Webcadet blir gjennomgått. Kontakt formidles mellom rederi og student.

Praksisperiode: Praksisperiode gjennomføres om bord på utvalgt fartøy. Utreisedato og hjemreisedato kan variere noe fra student til student, men alle studentene har 6 til 8 uker om bord på fartøyet. Ut over normal opplæring og innføring om bord jobber studentene via Webcadet med de deler som ble gjennomgått i oppstarten. Studenten vil bli fulgt opp av assessor om bord på fartøyet og kontaktperson på HVL. Studentene arbeider også med mappeoppgavene sine.

Emnet er basert på 6-8 uker fartstid om bord i et fartøy. I løpet av denne tiden er studenten mønstret som student, men får godkjent tiden om bord som sertifikatgivende fartstid i forbindelse med søknad om dekksoffisersertifikat.

Om bord vil studenten i stor grad jobbe i et internasjonalt miljø. På noen fartøy kan studenten jobbe sammen med én eller flere nordmenn, mens på andre vil studenten være eneste nordmann om bord. Dette kommer an på hvilke fartøy rederiene har til disposisjon for praksisplasser. Det betyr at studenten må kommunisere på engelsk, som på svært mange skip er arbeidsspråket. Studenten må forholde seg til og samhandle med kollegaer med ulik nasjonalitet og kulturell bakgrunn, og må være bevisste på hvordan man kommuniserer og oppfører seg. I noen tilfeller vil fartøyet stort sett være i norsk farvann, men flere av fartøyene vil være i internasjonalt farvann og legge til i havner i andre land.  

Læringsutbytte

- Kunnskap

Studenten:

 • Har bred kunnskap om det å arbeide om bord i et skip
 • Har bred kunnskap om ivaretakelse av grunnleggende arbeidsoppgaver om bord i et skip
 • Har bred kunnskap om bruk av alarminstrukser, mønstringslister, brann og sikkerhetsplan om bord i et skip
 • Har bred kunnskap om bruk av ISPS-planer om bord i et skip
 • Har bred kunnskap om relevante kommunikasjonsformer om bord i skip - både internt på skipet og med andre skip, landorganisasjon, havner, etc.
 • Har bred kunnskap om rangordningen om bord, og hvem som har ansvar for hvilke arbeidsoppgaver om bord
 • Har bred kunnskap om riktige arbeidsteknikker, spesielt relatert til kritiske operasjoner
 • Har bred kunnskap om aktuelle retningslinjer, forskrifter og lovverk gjeldende for skipet

- Ferdigheter

Studenten:

 • Kan identifisere, vurdere, prioritere, planlegge, utføre, følge opp, rapportere og dokumentere arbeidsoppgaver innenfor sitt ansvarsområde om bord, og er kjent med og følger retningslinjer om bord i skipet
 • Kan gjennomføre og overlevere brovakt sikkert
 • Kan planlegge en sjøreise
 • Kan planlegge og reflektere rundt en lasteoperasjon for skipet
 • Kan håndtere relevant utstyr sikkert og bruke dette på en riktig måte
 • Kan utføre riktige arbeidsteknikker inklusiv forflytningsteknikk
 • Kan arbeide systematisk og tilpasse arbeidstempoet etter tildelte arbeidsoppgaver
 • Kan samarbeide godt med de andre om bord, både på dekk og i maskin, og viser respekt for andre
 • Kan knytte erfaringene om bord til teori gjennomgått på studiet
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

- Generell kompetanse

Studenten:

 • Viser innsikt i operasjoner relevant for skipet
 • Viser selvstendighet, nøyaktighet og faglig forsvarlighet i utførelse av arbeidsoppgaver om bord
 • Arbeider i samsvar med lovverk og retningslinjer, inkludert skipets sikkerhetsstyringssystem
 • Tar ansvar for egen læring og tar initiativ til å utnytte læresituasjoner, og bruker veiledning aktivt og konstruktivt
 • Viser evne til kritisk refleksjon over egen arbeidsinnsats, inkludert planlegging og utføring av egne arbeidsoppgaver

Krav til forkunnskaper

1. Godkjent helseerklæring. Helseerklæringen skal ikke leveres før man har fått foreløpig opptak på emnet. Denne dokumentasjonen vil da etterspørres

2. Emner:

 • NAB1020 Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • NAB1025 Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter, eller tilsvarende
 • NAB1026 Navigasjon I
 • NAB1027 Navigasjon II
 • NAB2014 Navigasjon III
 •  

eller tilsvarende

Merk: Emnet har begrenset antall plasser. Dersom det er flere søkere enn plasser, vil rangering av søkere skje på grunnlag av gjennomsnittskarakter i emnene som er forkunnskapskrav, og deretter loddtrekning.

Anbefalte forkunnskaper

 • NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip
 • NAB2002 Meteorologi og oseanografi
 • NAB2052 Marint maskineri
 • NAB2022 Skipsteknikk
 • NAB2011 Varme- og strømningslære
 • NAB2028 Lasteteknikk

Undervisnings- og læringsformer

 • Praktisk arbeid
 • Forelesninger/møter
 • E-læring
 • Selvstudier

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Mappeeksamen, vekting 100/100. Bestått / ikke bestått. Alle elementer må bestås for å bestå i emnet. 

(Inkluderer: forventningsnotat, refleksjonsnotat og sluttnotat)

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler