Hopp til innhald

PL413 Miljø- og forvaltningsrett

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Hovuddelen av dette emnet tek føre seg sentrale lover og verkemiddel i norsk miljø- og naturforvaltning, samt overordna prinsipp og bakgrunn for forvaltning av miljø og natur. Om lag 1/4 av emnet er ei grunnleggjande innføring i offentleg forvaltning retta mot forvaltningslova og offentleglova. 

Det vert lagt vekt på ei praktisk og yrkesretta tilnærming til stoffet. Studentane får innsikt i den praktiske kvardagen i deler av forvaltninga gjennom møter med representantar for offentleg forvaltning, og dei får øving i sakshandsaming.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • mål, prinsipp og verkemiddel innan sentrale delar av norsk miljøforvaltning.
 • juridiske grunnomgrep, rettskjeldelære og juridisk metode.
 • offentleg forvaltning etter forvaltningslova og offentleglova: reglane i forvaltningslova og offentleglova om saksførebuing, habilitet, innsynsrett og klage.
 • offentleg forvaltning og avveging av omsyn etter naturmangfaldlova, forureiningslova, produktkontrollova, skogbrukslova, friluftslova, motorferdslelova, vassdragslovgjevinga og miljøinformasjonslova.

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • utføre offentleg sakshandsaming innanfor natur- og miljøforvaltning.
 • bruke rettskjelder til å vurdere miljøsaker.

Generell kompetanse

Studentane har god forståing:

 • av sentrale sakshandsamingsreglar i offentleg forvaltning.
 • for rolla den offentlege forvaltninga har i samfunnet.
 • for viktige målsetjingar innan miljø- og naturforvaltning.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PL417 Arealplanlegging eller tilsvarande.

Grunnleggande kunnskap om økologi og miljøvern er ønskjeleg.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, videoforelesingar, seminar og gruppearbeid

Oppgåveløysing og arbeidskrav i gruppe og individuelt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Krav for å få gå opp til eksamen

 • Godkjent skriftleg arbeidskrav (1 gruppeinnlevering og medstudentrespons)
 • Godkjend deltaking i 6-9 obligatoriske seminar. Eventuelt fråver må vere avklart med emneansvarleg i god tid før seminaret startar.

Vurderingsform

Heimeeksamen, 3 dagar.

Karakterskala: A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle tilgjengelege

Meir om hjelpemiddel