Hopp til innhald

ERG140 Omgivelsenes betydning for aktivitet og inkludering

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Fysiske, sosiale, kulturelle og institusjonelle omgivelser påvirker vår mulighet til å delta og å være inkludert i samfunnet. I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om omgivelsenes betydning for menneskelig aktivitet gjennom sentrale ergoterapeutiske teorier og et habiliteringsperspektiv.

Gjennom kunnskapsgrunnlaget tar emnet for seg utfordringer knyttet til livsfasene barn, ungdom og voksne. Emnet fokuserer videre på faktorer i omgivelsene som kan hemme eller fremme deltakelse og inkludering i aktiviteter på arenaene lek, skole, hjem, fritid og arbeid. Studenten vil få kjennskap til relevante teorier, og få kjennskap til og prøve ut kartleggingsverktøy knyttet til aktuelle modeller/teorier. Slik vil studenten blant annet få trening i kommunikasjonsferdigheter knyttet til kartleggingssamtale.

Emnet omhandler kunnskap om kartlegging og intervensjoner rettet mot individer og grupper som kan ha behov for tilrettelegging av sine omgivelser og aktiviteter for å ha en meningsfull hverdag. Studenten vil bli kjent med tiltak som universell utforming, velferdsteknologi og miljøterapi, i tillegg til bruk av sanserom (SimArena).

Inkludert i dette emnet er nevroanatomi og nevrofysiologi rettet mot barns utvikling, og undervisning i genetikk. Studentene skal i emnet tilegne seg kjennskap til aktuelt lovverk og politiske føringer knyttet til barn, unge og personer med psykisk utviklingshemming.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap:
Studenten…

 • har kjennskap til sentrale aktivitetsteorier og -modeller i ergoterapi i arbeid med barn og unge
 • har kjennskap til omgivelsenes betydning for personers aktivitet, deltakelse og inkludering
 • har kunnskap om forutsetninger for aktivitetsutførelse for barn, unge og voksne
 • har kjennskap til bomiljø, universell utforming og tilrettelegging av omgivelsene
 • har kjennskap til hvordan teknologi og hjelpemidler kan fremme personers aktivitet og deltakelse
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, og alder, slik at studenten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • *har kunnskap om menneskerettigheter, brukermedvirkning, veiledning, kommunikasjon, etikk og relasjonsbygging
 • *har kjennskap til helse- og sosialpolitikk og om relevante lover, regler og veiledere
 • har kjennskap til nervesystemets utvikling frem til voksen alder
 • har kjennskap til genetisk bakgrunn for helse og sykdom

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan bruke aktivitetsanalyse og ergoterapeutiske arbeidsprosesser i arbeid med personer med utviklingshemming
 • kan anvende faglig kunnskap for å engasjere og involvere personer med utviklingshemming i hverdagslivets aktiviteter
 • kan anvende relevant faglig kunnskap om barn og unge, inklusive personers og pårørendes erfaringskompetanse, i terapeutisk samhandling
 • kan anvende faglig kunnskap om omgivelsenes utforming og bomiljø for å fremme selvstendighet, helse og livskvalitet
 • er oppmerksom på betydningen av fysiske, psykososiale og holdningsmessige forhold for brukeres inkludering og deltakelse
 • *kan reflektere over retten til aktivitet og likeverdige tjenester for sårbare grupper
 • er bevisst aktiviteters kulturelle betydning for tilhørighet i lokalsamfunn
 • kan anvende kunnskap om nervesystemets utvikling i forståelsen av barns utvikling
 • kan anvende genetisk kunnskap i diskusjon om helse og sykdom  

Generell kompetanse:
Studenten…

 • *kan planlegge behandling og tjenester som sikrer barn og unges medvirkning og rettigheter
 • kan reflektere over faglige og helse- og sosialpolitiske spørsmål knyttet til barn, ungdom og voksne med utviklingshemming
 • *kan formidle og dokumentere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse knyttet til personer med utviklingshemming
 • kan formidle hvordan nervesystemets utvikling er avhengig av, og legger grunnlag for barns aktivitet
 • kjenner til genetisk bakgrunn for helse og sykdom

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ERG100, ERG110, ERG120

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av studentaktive læringsformer som gruppearbeid med seminarer, ferdighetstreninger i SimArena, forelesninger i aktuelle temaer og selvstudium. Det vil også benyttes digitale læringsformer.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning (som gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, veiledning og studiediskusjon)
 • Individuell test knyttet til genetisk bakgrunn for helse og sykdom, og nervesystemets utvikling frem til voksen alder.  Ved ikke godkjent test, får studenten tilbakemelding og mulighet til å endre to ganger.
 • Seminarpresentasjon i gruppe basert på oppgave om ergoterapiintervensjoner for barn. Hver gruppe holder en 15 - 20 minutters presentasjon.
 • Individuell skriftlig oppgave knyttet til sentrale aktivitetsteorier og -modeller i ergoterapi. Omfang 1800 ord +/- 10 %

Studentene har to forsøk på de skriftlige læringsaktivitetene der ikke annet er oppgitt. Arbeidskravene er gyldige i fire semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Studenten trekker en case-oppgave og får en time til å forberede en individuell muntlig presentasjon på ca. 5 minutter, med påfølgende høring (totalt 20 minutter pr student). Høringen skal relateres til omgivelsenes betydning for aktivitet og inkludering, og være i tråd med læringsutbyttene for emnet.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ny eksamen foregår som ordinær eksamen. Studenten trekker da ny case-oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Spesifiserte hjelpemiddel:

Skriftlige hjelpemidler (digitale og fysiske) er tillatt under forberedelsestiden før muntlig høring.

Under muntlig høring er personlige notater på papir tillatt.

Kommunikasjon om eksamen, skriftlig eller muntlig, med medstudenter eller andre, er ikke tillatt. Dette gjelder fra eksamensoppgaven er publisert for første student, til alle studenter er ferdig med sin eksaminasjon.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER112 - Aktivitet og deltaking som moglegheit og mål - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BER105 - Anatomi og fysiologi - Reduksjon: 2,5 studiepoeng