Hopp til innhald

FYSP2 Klinisk praksis - fordypning og selvstendighet

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder praksisstudier samt forberedelse og gjennomføring av klinisk eksamen.

Praksisstudiene foregår i spesialisthelsetjenesten innen akutt, poliklinisk og langvarig behandling og habilitering/rehabiliteringsinstitusjoner. Praksis kan gjennomføres både innen spesialiserte somatiske og psykiatriske helsetjenestetilbud.

Studenten skal delta i ordinær fysioterapeutisk virksomhet som gjennomføres på den aktuelle arbeidsplassen. Det legges til rette for tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis (TVEPS).

Studenten skal under veiledning av fysioterapeut utøve gradvis mer selvstendig fysioterapeutisk virksomhet med pasient.

Inntil to uker av praksisperioden kan gjennomføres på andre tidspunkt eller utenfor ordinær arbeidstid i forbindelse med et tilrettelagt gruppetilbud for barn. Gruppetilbudet skal være organisert av et praksissted i samarbeid med HVL og være veiledet av fysioterapeut.

Emnet vektlegger integrasjon av teori og praksis for å utvikle fysioterapispesifikk kompetanse. Fokus er på å tilpasse den faglige aktiviteten til konteksten der virksomheten utøves.

Det settes søkelys på tidligere kliniske erfaringer og hvordan fysioterapeutiske prinsipp ble anvendt og kan anvendes og videreutvikles i nye situasjoner. Sentrale tema kan være:

 • oppfølging av kliniske funn
 • å forstå ulike funn fra undersøkelse i ulike sammenhenger hos ulike pasienter med ulik erfaring
 • individualisering av tiltak/behandling
 • pasientforløp og samvalg
 • brukermedvirkning og samarbeid pasient, pårørende og andre helse- og sosial aktører

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap:

Studenten…..

 • har bred kunnskap om kroppens struktur, funksjon og utvikling som forutsetning for helse, aktivitet, deltakelse og mestring
 • har bred kunnskap om faktorer som kan fremme og hemme bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll, og hvilken betydning dette har for funksjon og funksjonsendring hos aktuelle pasientgrupper
 • har kunnskap om organisering av helsetjenesten og samarbeidende profesjoners kompetanse
 • har kunnskap om kulturelt betingede oppfatninger av helse, sykdom og funksjonsnedsettelser i møte med pasienter i helsetjenesten
 • har bred kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppen, og betydningen av meningsfylt aktivitet og arbeidsdeltakelse har for helse

Ferdigheter:

Studenten….

 • kan analysere kroppsholdning, bevegelser og funksjon, i ulike utgangsstillinger og under ulike forutsetninger, og kan formidle avvik og funksjonsendring på en faglig forsvarlig måte med dagligspråk, respekt og empati
 • kan anvende og reflektere over ulike kroppsuttrykk og perspektiv på kropp, helse og sykdom med respekt og empati i møtet med pasienten i spesialisthelsetjenesten
 • kan anvende og tilpasse undersøkelser i møte med pasienter i alle livsfaser og kan analysere, tolke og forholde seg kritisk til funn, stille funksjonsdiagnoser som grunnlag for tiltak, og vurdere behov for å henvise videre
 • kan undersøke og behandle pasienter med ulike funksjonsproblemer, smertetilstander og livsutfordringer
 • kan anvende relevante fysioterapeutiske tilnærminger med tydelighet, presisjon, trygghet, varhet og respekt i undersøkelse og behandling
 • *kan anvende relevant kunnskap for å identifisere og følge opp mennesker som er utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep og henvise videre ved behov. Videre kan kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • *kan anvende relevant kunnskap for å ivareta barn og unge, samt andre sårbare grupper som har behov for behandling og/eller tjenester, og sikre deres medvirkning og rettigheter,
 • kan beherske livreddende førstehjelp
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og justere tiltak i samråd med pasient og pårørende der individets rett til autonomi, brukermedvirkning og samvalg ivaretas
 • * kan anvende kunnskap om etikk, sosiale og kulturelle forhold, fysioterapi som relasjonell prosess og ulike former for kommunikasjon for å skape gode relasjoner til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • * kan anvende aktuell digital teknologi for å fremme kommunikasjon og samhandling samt relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse til å motivere brukere og pasienter i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • kan planlegge, delta i og lede samarbeid på tvers av fagmiljøer, profesjoner, sektorer, virksomheter og nivåer

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan anvende egen profesjonskompetanse i veiledning og tverrfaglig samhandling og utveksle faglige synspunkter med andre og delta i faglig samarbeid
 • kan planlegge, gjennomføre og koordinere habiliterings-/rehabiliteringsprosesser og anvende kunnskap om modeller for pasientforløp og brukernes behov for koordinerte tjenester i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med pasienter, pårørende og andre aktører
 • kan reflektere over hvordan kompetanse kan brukes i tverrprofesjonelt samarbeid for å utvikle et brukertilpasset tjenestetilbud
 • kan anvende kunnskap om klinisk resonnering til å dokumentere, kvalitetssikre, evaluere og formidle fysioterapeutisk praksis tilpasset aktuelle målgrupper
 • *kan tilegne seg ny kunnskap, gjøre faglige vurderinger og prioriteringer, fatte beslutninger og handle i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere eget arbeid selvstendig og ansvarlig
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom nysgjerrighet, engasjement og kreativitet, både selvstendig og i samarbeid med andre

Krav til forkunnskaper

Bestått 2. studieår.

Samt følgende obligatorisk arbeidskrav i FYS300 og FYS310: 80 % tilstedeværelse i studentaktiv undervisning (ferdighetstrening, seminarer og gruppearbeid)

Undervisnings- og læringsformer

Praksis gjennomføres på ulike arenaer i spesialisthelsetjenesten der fysioterapeuter arbeider.

Arbeidet følger normalarbeidsdagen til fysioterapeuter på det aktuelle arbeidsstedet og dekker minimum 36t arbeidsuke. Arbeidstidsforskyving kan være aktuelt.

Inntil 2 uker av denne praksisen kan gjennomføres på andre tidspunkt eller utenfor ordinær arbeidstid i forbindelse med et tilrettelagt gruppetilbud for barn. Gruppetilbudet skal være organisert av et praksissted i samarbeid med HVL og være veiledet av fysioterapeut.

Praksisstudier som inkluderer;

 • Veiledning
 • Egenstudier
 • Samarbeidslæring med medstudent eller studenter fra andre utdanninger

Klinikk under observasjon av praksisveileder og praksislærer

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til del eksamen:

Målsettingsdokument; levert i løpet av de to første ukene i praksis.

Eksamenslignende klinikk. Denne kan gjennomføres enten med kontaktlærer tilstede eller med annen ekstra fysioterapeut tilstede. Gjennomføres ca midtveis i perioden.

Praksisnotat bestående av kortjournal, beskrivelse av tverrfaglig behandlingstilbud og begrunnelse for valg av fysioterapeutiske tiltak. Praksisnotatet skal ha et omfang på maksimalt 5 sider.

Læringsaktiviteten er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Eksamen

En todelt eksamen der del 1 er praksisstudier og del 2 er praktisk/klinisk eksamen. Begge deler må være bestått for å få bestått emnet.

Del 1 Praksisstudier:

Det gjennomføres vurderingssamtaler i midten og i slutten av praksisperioden. Student og praksisveileder deltar i samtalen. Praksislærer/kontaktlærer deltar ved mulighet og behov. Praksisveileder og student fyller ut vurderingsskjemaet. Praksisveileder innstiller til bestått/ikke bestått. Praksislærer/kontaktlærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksisstudier.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått etter en avsluttende vurdering av studenten sin prestasjon i praksisperioden. For å bestå praksis må studenten nå læringsutbyttet, ha gjennomført eksamenslignende klinikk, tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis (TVEPS) (dersom det er tilrettelagt der studenten gjennomfører praksis, evt gjennomføres digitalt) og oppfylle krav til minimum 90 % tilstedeværelse i praksis.

Ved mer enn 10 % fravær fra praksisstudiet kan ikke praksisperioden godkjennes. Det kan, dersom det er mulig for praksisstedet og for påfølgende studieprogresjon, legges til rette for at noe fravær tas igjen som enten helgevakter, eller ekstra timer på noen dager. Dette må avtales spesielt med kontaktlærer og emneansvarlig.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny vurdering av praksis:

Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull, evt kan det tilrettelegges for endret praksisperiode dersom det foreligger innvilget søknad.

Del 2 Praktisk klinisk eksamen:

Emnet avsluttes, med en praktisk klinisk eksamen som gjennomføres i henhold til eksamensplan de siste ukene før semesterslutt. Alle pasienter som henvises til fysioterapi kan være aktuelle i forbindelse med eksamen. Eksamen vil bli avviklet på praksissteder i primærhelsetjenesten/kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Eksamen vil som regel gå over to påfølgende hverdager. Første dag 2,5 timer og andre dag 1,5 time

I eksamen vurderes følgende: Journalnotat, studentens muntlige fremlegg, studentens praktiske arbeid, samhandling og empati. Studentens praktiske arbeid samt samhandling og empati vektlegges i størst grad ved karaktersetting. Se "Plan for praksisstudiet" for utfyllende informasjon.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Bestått /ikke bestått

Ny eksamen:

Ved ikke bestått eksamen gjennomføres ny eksamen del 2. etter samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

ingen begrensning. Kandidaten skal gjennomføre et selvstendig arbeid, skal ikke bruke fysioterapeuter på på det aktuelle eksamenssted eller ved HVL som diskusjonspartnere i eksamensdagene.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BFY320 - Fysioterapi; klinisk praksis - Reduksjon: 15 studiepoeng