Hopp til innhald

ING104 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring av egen ingeniørprofesjon. Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring av yrkesutøvelse i egen profesjon innebærer både innsikt i ingeniøryrkets arbeidsformer, ingeniørens ulike roller i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer ingeniører står ovenfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Innhold

 • Møte med næringslivet
 • Ingeniørhistorie i et elektrofaglig perspektiv
 • Praktisk introduksjon og bruk av MATLAB og andre verktøy
 • Presentasjonsteknikk
 • Innføring i prosjektarbeid
 • Dokumentasjon og rapportskriving
 • Ingeniørrollen - Lovverk, samfunnsansvar og etikk for ingeniører og teknologer
 • Sitering, informasjonssøk og kildevurdering
 • Studieretningsspesifikt prosjektarbeid
 • Læringsstrategier med fokus på overgangen fra elev til student

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har en forståelse for mangfoldet i ingeniørrollen
 • Kandidaten har kunnskap om typiske kjennetegn ved egen ingeniørprofesjon
 • Kandidaten har forståelse for egen ingeniørprofesjons betydning for samfunnets utvikling i fortid, nåtid og fremtid
 • Kandidaten har kunnskap om prosjektstyring, prosjektdeltakelse og prosjektdokumentasjon
 • Kandidaten har kunnskaper om IT-sikkerhet
 • Kandidaten har kunnskaper om læringsstrategier i et studentperspektiv
 • Kandidaten har kunnskaper om hvordan kunnskaper, ferdigheter og kompetanse kan formidles til en teknisk kyndig målgruppe

Ferdigheter

 • Kandidaten kan bruke beregningsverktøy som benyttes innenfor egen ingeniørprofesjon
 • Kandidaten kan bidra i ulike roller og delta i ulike faser av et prosjekt
 • Kandidaten kan benytte effektive læringsprosesser

Generell kompetanse

 • Kandidaten har et bevisst forhold til etiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Sentralt i emnet er et gruppebasert prosjekt som skal integrere de ulike faglige temaer som blir undervist. Emnet undervises som en kombinasjon av teorigjennomgang, praktisk arbeid og prosjektarbeid. Prosjektet er basert på tema fra kandidatens ingeniørprofesjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Én godkjent gruppebasert prosjektoppgave
 • Tre innleveringsoppgaver

Vurderingsform

 • Skriftlig eksamen, 4 timer. 
 • Bestått / ikke bestått hvor "bestått" tilsvarer karakteren E eller bedre.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler som ikke innebærer kommunikasjon med andre er tillatt (hjelpemiddelkategori 5).

Mer om hjelpemidler