Hopp til innhald

ING3043 Brannteknisk funksjonsbasert design

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi en innføring i dokumentasjon av brannsikkerhet ved fravik fra veiledning til byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven og inneholder følgende:

 • Metoder for dokumentasjon av fravik fra veiledning til byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven,
 • Dokumentasjon av brannsikkerhet i eksisterende bygninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • kan gjøre rede for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen branningeniørens fagområde.
 • kan oppdatere sin kunnskap innen for fagområdet.
 • kan dokumentere brannsikkerhet i henhold til funksjonsbaserte krav beskrevet i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
 • kan beskrive analyse- og beregningsmetoder og hvordan disse kan benyttes for å dokumentere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
 • har oversikt over gjeldende regelverk.
 • kan dokumentere brannsikkerhet i eksisterende bygg

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende gjeldende regelverk innen fagområdet.
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver.

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan formidle sin kunnskap skriftlig og muntlig til ulike målgrupper.
 • kan bidra til å synliggjøre ulike branntekniske løsningers betydning og konsekvenser.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og tverrfaglige grupper.
 • kan bidra i faglige diskusjoner innen eget område og kunne dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Krav til forkunnskaper

 • Arbeidskrav for ING2045 Aktive og passive brannsikringssystemer må være gjennomført og bestått.
 • Mappeeksamen for ING2046 Brannteknisk design må være gjennomført og bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Metodikk for rømningsanalyse, som inngår i mappeeksamen, blir undervist i ING3049 brannteknisk simulering. Det forutsettes at ING3049 gjennomføres samtidig eller i forkant av emnet. I tillegg anbefales det at følgende fag gjennomføres i forkant av emnet:

 • ING2046 Brannteknisk design av bygg
 • ING2045 Aktive og passive brannsikringssystemer    

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium og prosjektarbeid bestående av individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk innlevering enten i form av:

 • et resymé av tildelt brannteknisk granskingsrapport, eller
 • en brannteknisk tilstandsvurdering innenfor et begrenset tema

 Arbeidet kan gjennomføres i grupper eller individuelt. Oppgaveform bestemmes av faglærer.

Vurderingsform

Del 1: Mappe, teller 50 % av endelig karakter.

Del 2: Muntlig eksamen, 30 min, teller 50 % av endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Alle fysiske trykte og skrevne hjelpemiddel.

Del 2: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • INGB-068 - Brannteknisk prosjektering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • INGB079 - Brannteknisk prosjektering - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3013 - Brannteknisk prosjektering - funksjonsbaserte løsninger - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING3020 - Brannteknisk prosjektering - funksjonsbaserte løysningar - Reduksjon: 10 studiepoeng