Hopp til innhald

ING4004 Advanced Fire Dynamics

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene inngående innsikt i branndynamikk og vekselvirkninger med branners nærmiljø. Emnet omfatter dybdeforståelse av flammers struktur, varmetap, forbrenningshastighet, diffusjon og turbulens. Videre fokuseres det på forståelse av ulike tennmekanismer inkludert transiente scenarier. Brannrelaterte problemstillinger innen bygninger og industri (brann i treverk, bygningsmaterialer, væskebrann, jet- og gassbranner) inngår sentralt i emnet. Videre skal det fokuseres på skadevirkninger av branner både på mennesker og konstruksjoner. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • kan beskrive og analysere antennelse av gass-, væskebranner og branner i faste stoffer, herunder med og uten pilotflamme og Minimum Ignition Energy (MIG)
 • kan drøfte og vurdere ulike antennelsesmekanismer inkludert transiente scenarier
 • kan drøfte og vurdere forblandede flammer og diffusjonsflammer med hensyn på struktur, varmetap, forbrenningshastighet, diffusjon og turbulens
 • kan drøfte og beregne røyksøyleteorier, og effekt av omgivelser som f.eks. tak, vegger, lufttilførsel og vind
 • kan beskrive og analysere spontanantennelse i faste stoffer inkludert ulmebrann
 • kan drøfte og vurdere mekanismer og fare for brannspredning i diskontinuerlige brensel 
 • kan drøfte og vurdere toksikologisk effekt ved ulike brannscenarioer
 • har inngående kunnskap om forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • kan drøfte og forklare nasjonale og internasjonale teststandarder for materialer i bygninger og industri
 • kan anvende og oppdatere sin kunnskap innen fagområdet ved endringer

- Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan beregne eksplosjonsgrenser ved forskjellige temperatur, trykk og sammensetning
 • kan beregne og analysere forbrenningshastighet ved forskjellige temperaturer
 • kan beregne røykproduksjon, og effekt av omgivelser som f.eks. tak, vegger, lufttilførsel og vind
 • kan beregne og analysere massetapsraten fra gass-, væskebranner og branner i faste stoffer
 • kan beregne og analysere energiproduksjon med bakgrunn i brenselet, herunder designbranner
 • kan vurdere fare for brannspredning
 • kan beregne og analysere produksjon av røyk, herunder sammensetning, mengde og konsentrasjon
 • kan planlegge, gjennomføre, analysere og drøfte forsøk, numerisk eller eksperimentelt, ved bruk av teoretiske modeller

- Generell kompetanse

 

Kandidaten:

 • kan analysere relevante branntekniske og forskningsmessige problemstillinger
 • kan anvende branntekniske kunnskap og ferdigheter på nye områder og i avanserte prosjekt
 • kan formidle egne resultater og beherske relevant fagterminologi
 • kan identifisere situasjoner som gir veldig høy brannrisiko og foreslå relevante kostnadseffektive risikoreduserende tiltak
 • kan identifisere tiltak for å redusere sannsynlighet for eskalering
 • kan kommunisere om branntekniske problemstillinger og brannrisiko til brukere, eiere, relevante myndigheter, spesialister i fagfeltet og allmennheten

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil være basert på samlinger med forelesninger, regneøvelser, problembasert læring og laboratorieøvelser og demonstrasjoner. Gruppearbeider, selvstudium med veiledning blir også benyttet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Tester: 4 tester må være godkjent (med minst 50% score). Testene må tas i Haugesund, til tidspunkt som fastsettes av faglærer.
 • Lab-rapport: Må godkjennes av faglærer.
 • Presentasjon av vitenskapelig artikkel:  Valg av artikkel må godkjennes av faglærer; artikkelen må presenteres muntlig i klasserommet i Haugesund til tidspunkt avtalt med faglærer; rapport om artikkel og diskusjon i klassen må godkjennes av faglærer.
 • Kort skriftlig egenpresentasjon fra studenten:  motivasjon for master-studiet og faglig bakgrunn.
 • Deltagelse (med fysisk tilstedeværelse i Haugesund) under minst 50 % av alle laboratorie-demonstrasjoner, i hvert tilfelle inklusive undervisning som er direkte tilknyttet demonstrasjonen - dette spesifiseres i framdriftsplan for kurset.
 • Alle arbeidskrav må presenteres og skrives på engelsk.
 • Alle arbeidskrav må være bestått for at studenten skal få tilgang til avsluttende eksamen.
 • Godkjente arbeidskrav (obligatoriske læringsaktiviteter) er gyldige i 2 semester.  Etter dette må alle arbeidskravene gjennomføres og bli godkjente på nytt.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 7 dager.

Eksamen må besvares på engelsk.

Alle deloppgaver må besvares, ellers blir eksamen vurdert som F (stryk)

Karakter: A - E / F (stryk)

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. 

Mer om hjelpemidler