Hopp til innhald

JU5-105 Juridisk metode

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet Juridisk metode tar for seg rettskildelæren, som er de prinsippene, normene og retningslinjene som man må benytte når man tar stilling til rettsspørsmål. Her blir rettskildeprinsippene og de tilknyttede verdiene studert, mens man i andre emner bruker rettskildeprinsippene ved besvarelsen av juridiske problemstillinger. Emnets hovedfokus er rettet mot relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsippene. Det vil også gi forståelse av at rettskildebilde, og dermed den juridiske argumentasjonen, kan variere mellom ulike rettsområder.

Emnet bygger på innføringen i juridisk metode gitt i JU5-100 - Examen facultatum (juridisk forprøve).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha innsikt i rettskildelæren, som er de normene, prinsippene og retningslinjene som man benytter når man tar stilling til rettslige problemstillinger, med særlig vekt på sentrale relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsipp.

Ferdigheter

Studenten kan bruke sine kunnskaper i juridisk metode til å analysere konkrete dommer fra Høyesterett. Studenten skal for eksempel kunne vise hvordan man i konkrete dommer har benyttet: - prinsippene for lovtolkning, - prinsippene for bruk av ulovfestet rett og prinsippene for regeldanning på "lovtomt" område, - prinsippene for hvordan man løser motstrid mellom rettsregler.

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten ha oversikt over den juridiske metoden og gode kunnskaper om sentrale relevans-, slutnings-, og vektprinsipp.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Examen facultatum/juridisk forprøve (JU5-100), Examen philosophicum (SA596), Arve- og familierett (JU5-106), Forvaltningsrett (JU5-104) og Kontraktsrett (JU5-103)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer (med muntlige presentasjoner), arbeidsgrupper og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Minst 80% deltakelse på seminarene. Inntil 2 øvingsoppgaver (arbeidskrav). Man kan bli pålagt å utarbeide mindre skriftlige arbeider til seminar. Utelatt forberedelse til seminar blir regnet som fravær.

Alle arbeidskrav må være godkjent før man kan framstille seg til eksamen.

Et arbeidskrav er gyldig de to påfølgende semestrene.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen. Bokstavkarakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Man kan bruke Lovdata, lovsamling og egne notater eller lysark. Det er tillatt å sitere relevante rettskilder i samsvar med god skikk under presentasjonen av utdelt oppgave. Under muntlig utspørring kan man bruke Lovdata og lovsamling, egne notat og utdrag utarbeidet til presentasjonen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • JU5-101 - Juridisk metode - Reduksjon: 8 studiepoeng