Hopp til innhald

KJE107 Separasjon og renseteknologi

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet gir studenten grunnleggende kunnskaper om de viktigste enhetsoperasjonene som omhandler stoffoverføring mellom ulike faser. Det vektlegges en numerisk innfallsvinkel der studenten gjør beregninger på aktuelle problemstillinger. I tillegg skal studenten tilegne seg erfaringer og ferdigheter gjennom demonstrasjoner, en praktisk laboratorieøving og datasimuleringer. Emnet omhandler molekylær diffusjon i væsker og i gasser samt mekanismer for massetransport over fasegrenser i motstrømskolonner. Destillasjonsprosesser, gassabsorbsjonsprosesser, gass-væske adsorbsjon, fukteprosesser og tørkeprosesser blir gjennomgått. I tillegg behandles temaet seperasjon av partikler ved bruk av hydrosykloner. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE107 skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • kan beskrive hvilke mekanismer som styrer massetransport over fasegrenser
 • kan beskrive enhetsoperasjoner som omhandler stoffoverføring mellom ulike faser
 • kan forklare virkemåten til hydrosykloner

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre beregninger på stoffoverføring i motstrømskolonner
 • kan utføre et praktisk arbeid på laboratoriet på drift av en kontinuerlig destillasjonsprosess
 • har grunnleggende ferdigheter i bruk av simuleringsprogrammet HYSYS.
 • kan bruke arbeidstegninger av industrielle prosessanlegg (flytskjemaer og P&I-diagram)
 • kan strukturere og skrive rapport fra praktisk laboratorieforsøk
 • kan vurdere usikkerhet og feilkilder i måledata

Generell kompetanse

Studenten

 • kan samarbeide i grupper med både praktisk og skriftlig arbeid
 • kan vise til praktiske bruksområder der massetransport av komponenter over fasegrenser benyttes til anrikning/oppkonsentrering av ønsket komponent

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT110 Matematikk 1, MAT202 Matematikk 2, KJE100 Generell kjemi, KJE102 Anvendt strømningslære og KJE104 Fysikalsk kjemi.

Undervisnings- og læringsformer

Teoriundervisning med oppgaveløsning. Gruppearbeid. Praktisk laboratorieøving og veiledning i sammenheng med laboratorieøving og rapportskriving. HYSYS-simulering. Obligatoriske innleveringer. Demonstrasjoner på laboratoriet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Rapport fra en laboratorieøving samt tre teoriøvinger må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. 

Godkjent rapport fra laboratorieøvingen og godkjent teoriøvinger er gyldig i seks semestre (inkludert semesteret arbeidskravene ble godkjent).

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler:

Del 1: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.                                                                                             

Tid og sted for deleksamen 1 blir opplyst på Studentweb.

Del 2: En prosjektoppgave som er utført i gruppe.     

Deleksamen 2 skal leveres inn i WISEflow innen gitt tidsfrist.

 

Bokstavkarakter i emnet settes på grunnlag av del 1 som teller 70 % av sluttkarakteren, og del 2 som teller 30 % av sluttkarakteren.

Karakterskala er A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått bokstavkarakter i emnet.

Ved ikke bestått karakter på del 1, kan skriftlig skoleeksamen tas på nytt ved ny eksamen neste semester. Karakter på del 2 beholdes ved nye eksamener i del 1.

Ved ikke bestått karakter på del 2, kan det leveres en forbedret versjon av rapporten til sensur i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon en gang. Eventuelt må laboratorieøvingen gjennomføres på nytt neste studieår, i høstsemesteret. Karakteren fra den skriftlige skoleeksamen i del 1 beholdes.

Ved bestått karakter på del 2, er det ikke anledning til å levere en forbedret versjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler for del 1:

Enkel kalkulator. Mer om hjelpemidler.

Hjelpemidler for del 2: 

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOK009 - Stoffoverføringsprosesser og renseteknologi - Reduksjon: 10 studiepoeng