Hopp til innhald

MAKP501 Prosjektplanlegging

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Formålet med emnet er å starte planlegging av masteroppgaven. Studenten skal oppøve ferdigheter i å forberede eget masterprosjekt, som kan være en empirisk studie innenfor kunnskapsbasert praksis (KBP), en kunnskapsoppsummering, en fagprosedyre, eller et kvalitetsforbedringsprosjekt. Studenten skal formulere en problemstilling basert på kunnskapshull i eksisterende forskning og skrive en prosjektplan for arbeidet med masteroppgaven.

Følgende temaer omhandles:

 • elementene i en prosjektplan
 • ulike typer litteraturoversikter
 • identifisere kunnskapshull: utforme en litteraturoversikt basert på eksisterende oversikter og studier innenfor et avgrenset tema
 • formulere hensiktsmessige problemstillinger basert på identifiserte kunnskapshull
 • begrunne metodiske valg, inkludert metode for datainnsamling og analyse
 • forskningsetikk og dilemmaer i prosjektplanlegging, bl.a. informasjon om Norsk senter for forskningsdata (NSD) og regional etisk komité (REK)
 • akademisk skriving

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:Studenten...

 • har inngående kunnskap om ulike litteraturoversikter og hvordan de brukes for å identifisere kunnskapshull.
 • har inngående kunnskap om forskningsdesign og metode for datainnsamling og dataanalyse som er mest relevant for problemstillingen.

Ferdigheter:Studenten...

 • kan utforme og bruke en litteraturoversikt for å identifisere kunnskapshull.
 • kan utvikle en relevant, presis og forskbar problemstilling.
 • kan velge og begrunne relevant metodisk tilnærming for en konkret problemstilling.
 • kan identifisere metodiske og forskningsetiske problemer og beskrive hvordan de kan løses.
 • kan utarbeide en prosjektplan som tilfredsstiller formelle krav til masteroppgaven.

Generell kompetanse:Studenten...

 • kan organisere, analysere og vurdere eksisterende litteratur for å utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • kan skrive en klar og presis prosjektplan som er i tråd med formelle krav til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Krav til forkunnskaper

For studenter som tar hele masterløpet må MAMETKP Vitenskapsteori, etikk og metode være bestått.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på studieretningen så lenge de kan dokumentere at de har bestått et kurs i vitenskapsteori, etikk og metode på masternivå innenfor de siste 5 årene.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet kombinerer digital undervisning med én samling på campus Bergen. Den digitale undervisningen består av webinarer og læringsressurser i form av videoforelesninger, interaktive elementer og selvtester. Samlingen på campus går litt over midtveis i semesteret. På samlingen legges det opp til studentaktivt arbeid med fremlegg og diskusjon i grupper. Læringsplattformen Canvas blir brukt for digital undervisning og for kommunikasjon mellom lærere og studenter. Det forventes selvstudier utover undervisningen i emnet og en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Samling i Bergen: studenten skal presentere et utkast til prosjektplan for masteroppgaven, få tilbakemelding på egen prosjektplan fra medstudenter og faglærere, og gi tilbakemelding på en medstudents prosjektplan.

Veiledning: Det gis tilbud om én time individuell muntlig veiledning på prosjektplan før fremlegg på samling. Prosjektplanens innhold skal være i tråd med punkt 3 i Rettleiar for masteroppgåva ved FHS.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen:

 1. Innlevering av temabeskrivelse og forslag til metode for masteroppgaven. Fremlegg på webinar med medstudenter og faglærere.
 2. Innlevering av et gjennomarbeidet utkast til egen prosjektplan på inntil 2000 ord.
 3. Fremlegg av prosjektplan på for medstudenter og faglærere på samling i Bergen, samt tilbakemelding på medstudents fremlegg.

Læringsaktivitetene er gyldig i fire påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave

Skriftlig oppgave i form av en litteraturoversikt på et avgrenset tema relatert til bakgrunnen i prosjektplanen.

Omfang: inntil 1000 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Ny eksamen

Ved ikke bestått eksamen bearbeider studenten besvarelsen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler