Hopp til innhald

MAR520 Systemisk og narrativ veiledning

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I emnet får studenten en innføring i ulike veiledningstradisjoner og en fordypning i systemisk og narrativ veiledningstradisjon. Emnet knytter kunnskap og ferdigheter om systemiske og narrative tilnærminger til veiledningskontekst. Sentrale elementer i systemisk og narrativ veiledning presenteres både teoretisk og i vekselvirkning med praktiske øvelser. Veiledningstradisjonen og metoder blir sett i relasjon til etikk, verdier og menneskesyn. Emnet skal bidra til at studenten tilegner seg en grundig forståelse av systemisk og narrativ veiledning i praksis. Aktuelle problemstillinger og utfordringer fra egen arbeidspraksis er sentralt.

Emnet bidrar til utvikling av veilederkompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på veiledningsarbeid står sentralt. Emnet fokuserer også på studentens forhold til seg selv og andre mennesker, sine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har bred kunnskap om ulike veiledningsteorier
 • har avansert kunnskap innen den systemiske og narrative veiledningstradisjonen.
 • har inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • har inngående kunnskap om veilederrollen og veiledning

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan planlegge og gjennomføre systemisk og narrativ veiledning individuelt og i grupper
 • kan anvende og reflektere rundt sentrale systemiske og narrative teorier i veiledningsmøter
 • kan gjennomføre veiledningsarbeider selvstendig og kan anvende ulike veiledningsmodeller og metoder
 • kan analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan kritisk reflektere, vurdere og begrunne egen veilederrolle og valg i veiledningen
 • kan anvende systemiske og narrative kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i veiledning
 • har økt oppmerksomhet på egne kommunikasjonsmønstre, verdier og holdninger

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpnet. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne MARA500 og MARA510

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også. Viktig del av læringsprosessen er klinisk ekstern veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Gjennomført 20 timer med klinisk ekstern veiledning.
 2. Utarbeide oversikt over 20 praksis timer.
 3. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave
Oppgave i form av et individuelt refleksjonsnotat, på minimum 1500 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen må studenten skrive en ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler