Hopp til innhald

MARV533 Omsorgens kostnader

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Faglig arbeid med mennesker i krevende livssituasjoner kan være følelsesmessig belastende. Gjennom dette emnet legges det til rette for å utvikle kompetanse i forebygging av utbrenthet, omsorgstretthet og sekundærtraumatisering hos både behandler og organisasjoner. Emnet bidrar til utvikling av forståelse og ferdigheter om hvordan ivareta seg selv, kolleger og organisasjoner som "står i" krevende arbeidssituasjoner. Selvrefleksjon står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning, personlig og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

  • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om utbrenthet, omsorgstretthet og sekundærtraumatisering
  • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om forebygging og bearbeiding av utbrenthet, omsorgstretthet og sekundærtraumatisering i et relasjonelt perspektiv

Ferdigheter:
Studenten…

  • har trygghet og ferdigheter for arbeid med temaer utbrenthet, omsorgstretthet og sekundærtraumatisering
  • har kompetanse i å forebygge belastninger av relasjonelt arbeid i organisasjoner
  • har trygghet og ferdigheter å støtte kolleger og medarbeidere i krevende arbeidssituasjoner

Generell kompetanse:
Studenten…

  • har kompetanse til å kunne samtale om og forstå belastninger for fagpersoner i relasjonelt arbeid
  • kan reflektere over hvordan man kan tilrettelegge hjelp og støtte for fagpersoner som har opplevd eller opplever utbrenthet, omsorgstretthet og sekundærtraumatisering
  • kan anvende systemiske kunnskaper og ferdigheter i utfordrende arbeidssituasjoner
  • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer fagpersoner møter i relasjonelt arbeid med mennesker i krevende livssituasjoner

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpent.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, digitale ressurser, demonstrasjoner og video benyttes også.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Gjennomført 20 timer med klinisk ekstern veiledning.

2. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Muntlig eksamen, omfang 30 min.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått fremstilles studenten til ny muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler