Hopp til innhald

MARV550 Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Gjennom emnet utvikler studenten inngående kunnskap og en fordyping i tema knyttet til vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner og høykonflikter i familier. Det er et mål å integrere relasjonelle perspektiver og relevant teori for å styrke studentenes kompetanse for å møte disse temaene i forskjellige arbeidskontekster.

Ferdigheter studentene skal utvikle vil være knyttet til dialogiske prosesser sammen med individer, familier, grupper eller organisasjoner hvor vold eller høykonflikt skjer eller har skjedd.

Gjennom emnet kan studenten utvikle en kompetanse for profesjonelt arbeid med individer, par, familier og utvidet nettverk som opplever vold, krenkelser eller konflikter i nære relasjoner.

Emnet bidrar til utvikling av relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har kunnskap om vold og krenkelser i nære relasjoner (seksuelle overgrep og familievold)
 • har kunnskap om høykonflikter i familier
 • har kunnskap om relasjonelle arbeidsmåter i møte med vold og krenkelser
 • har kunnskap om relasjonelle arbeidsmåter i møte med høykonflikter
 • har avansert kunnskap om hvordan kunnskapsbasert praksis kan forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende relasjonelle kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler
 • har trygghet og ferdigheter for å møte individer og familier som opplever vold
 • har trygghet og ferdigheter for å møte individer og familier som opplever seksuelle krenkelser
 • har trygghet og ferdigheter for å møte individer og familier som opplever fastlåste konflikter i nære relasjoner

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan analysere vold i nære relasjoner ut fra ulike perspektiver og på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • har avansert kunnskap om hvordan ulike psykososiale tilnærminger kan belyse maktforholdene som ligger bak vold i nære relasjoner.
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i arbeid med mennesker som opplever vold, krenkelser eller konflikter i nære relasjoner

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpnet.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Muntlig høring med et omfang på 30 min.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått kan studenten gå opp til ny eksamen ved angitt tidspunkt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler