Hopp til innhald

MAS224 Rigid Body Dynamics

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dynamikk dreier seg om kinematikk (bevegelse) og kinetikk (krefter som skaper bevegelse) til partikler og legemer. Dette kurset benytter seg av matriser og referansesystemer i bevegelse for å utføre analyse av både 2D- og 3D-bevegelse. Kurset introduserer følgende emner: lineært moment, angulært moment, arbeid, energi og bevaringslover. Studentene vil bruke Matlab til å løse noen oppgaver. Forelesninger, oppgaveregning og eksamen vil foregå på engelsk.

Innhold

 • En partikkel: kinematikk, kinetikk.
 • To partikler: kinematikk, kinetikk.
 • Mange partikler: se ovenfor, pluss definisjon av massesenter
 • Kinematikk til legemer i to og tre dimensjoner
 • Kinetikk til legemer i to og tre dimensjoner: Newtons og Eulers ligninger
 • Kinetisk analyse av ledd

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap (generell forståelse)

 • Forståelse av kinematikk (translasjon og rotasjon) og kinetikk (krefter og momenter) i både to og tre dimensjoner

Evner (individuelle, spesifikke)

 • Bruke Newtons bevegelsesligninger på partikler og legemer i forskjellige koordinatsystemer.
 • Løse ligningssystemer ved bruk av Matlab.
 • Anvende metoder fra vektor- og matrisealgebra
 • Anvende metoder fra differensial- og integralregning

Kompetanse (effektiv anvendelse og integrering av ferdigheter)

 • Forenkle et komplekst problem, lage et fritt-legeme-diagram for å forenkle analysen
 • Skille mellom anvendelse av partikkel og legeme-begrep.
 • Forstå begrensningene ved bruk av modeller;
 • Forstå rollen til energitap via friksjonsarbeid
 • Forstå betydningen (og begrensninger) til datamaskiner ved behandling av komplekse problemer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 • MAS100 Statikk og fasthetslære/MAS142 Statikk og fasthetslære eller lignende.
 • MAT100 Grunnleggende matematikk for ingeiører/MAT110 Matematikk 1 eller lignende.
 • MAT107 Videregående matematikk for maskiningeniører/MAT203 Matematikk 2 for brann-, bygg-, HMS- og maskiningeniører eller lingende .
 • Grunnleggende forståelse av Matlab.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingstimer og oppgaver med elementer av omvendt undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske innleveringer.

Alle innsendte oppgaver må skrives på pc inkludert ligninger.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 4 semester.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Tid og sted vil bli annonsert på studentweb.

Karakter skala gitt fra A til F, der F er stryk.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS112 - Dynamikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS110 - Dynamikk og fluidmekanikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS226 - Kinetikk - Reduksjon: 5 studiepoeng