Hopp til innhald

MGUEN201 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk 2

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Emnebeskrivelsene for Engelsk bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen (2018) og inngår i en femårig lærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 1 for trinn 5-10 omfatter engelskundervisning for mellom- og ungdomstrinnet, hva som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. Emnet gir en innføring i engelskdidaktikk, språklige emner og et variert utvalg av litteratur, både skjønnlitteratur og sakprosa, og andre kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden. Emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og andre språk.

Utviklingen av egen språkferdighet og litteratur- og tekstkompetanse står sentralt. I tillegg dreier emnet seg om varierte aktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk
 • har kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • har kunnskap om temaer innenfor læreplaner, nasjonale prøver og læremidler
 • har kunnskap om tilegnelse av ordforråd og om strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • kjenner til litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan velges ut og tilrettelegges for arbeid med undervisning av barn og unge
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for din egen utvikling og engelskfaget på 5.-10.trinn

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring
 • kan bruke underveis- og sluttvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan diskutere, analysere og tolke (muntlig og skriftlig) litterære tekster, samt velge ut og tilrettelegge skjønn- og faglitteratur for barn og ungdom.
 • kan identifisere og forklare sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem
 • kan analysere informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 5-10
 • kan analysere og reflektere over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for egen utvikling for elevers læring
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • kan skrive akademiske tekster
 • kan bruke digitale verktøy i arbeidet med å fremme språklæring og formidling av fagstoff

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Engelsk 1, emne 1 eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i dette emnet, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • En læringsaktivitet i litteratur/kultur og/eller litteratur-/kulturdidaktikk
 • En læringsaktivitet i et språkemne og/eller språkdidaktikk
 • Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på seminar.

Semesterplanen og oppgavebeskrivelser gir nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatorisk læringsaktiviteter må være bestått før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke består de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per læringsaktivitet per semester.

Vurderingsform

Skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler