Hopp til innhald

MGUEN301 Engelsk 2, emne 1 - Mangfold i kultur, språk og tekst

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette er emne 1 i faget Engelsk 2 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 2 består av to delemner, hvert på 15 studiepoeng. 

Emnebeskrivelsene for Engelsk 2 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for innreisende studenter.

Engelsk 2, emne 1 vil utvikle studentens kunnskap om engelsk som et globalt språk, brukt i ulike kulturer og med ulike lingvistiske varianter verden over. Emnet gir kunnskaper om teoretiske og didaktiske konsepter som omhandler mangfold, multikulturalitet og flerspråklighet. Sammen med lesing av multikulturelle litterære tekster, gir dette innsikt i hvordan man kan fostre globalt medborgerskap og demokratisk deltakelse i både klasserommet og verden. Emnet omfatter videreutvikling av studentens egen språkferdighet og tekstkompetanse. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • har inngående kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur, samt detaljert kunnskap om tilegnelse av ordtilfang
 • har kunnskap om geografiske varianter og engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utvikling av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse 
 • har kunnskap om kultur og levesett i noen engelskspråklige land 
 • Har kunnskap om relevante teoretiske og didaktiske begreper og perspektiv om mangfold 
 • har god kunnskap om flerspråklighet generelt og som ressurs i klasserommet 
 • har god innsikt i differensiering og tilpasset opplæring 
 • har god kjennskap til et rikt utvalg tekster, inkludert multimodale tekster, og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisningen for å fremme språklæring, kulturell forståelse, globalt medborgerskap og demokratisk deltakelse 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan bruke og forklare språklige begreper og kan velge ut og tilrettelegge språkoppgaver for mellom- og ungdomstrinnet 
 • kan diskutere muntlig og skriftlig et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur, og har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler 
 • kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene 
 • kan velge ut og legge til rette for arbeid med ulike tekster, inkludert multimodale tekster, som fremmer globalt medborgerskap og demokratisk deltakelse 
 • kan tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen 
 • kan bruke underveis- og sluttvurdering 
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og sette i verk relevante tiltak for tilpasset opplæring 
 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt i ulike sjangre 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan reflektere over sin rolle som engelsklærer med hensyn til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges faglige og personlige vekst 
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling 
 • kan kritisk vurdere, vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Engelsk 1 (MGUEN101 og MGUEN201) eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i skriveteknikker på engelsk, inkludert krav til akademisk skriving. 

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og læringsplattformene som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen. 

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • En obligatorisk læringsaktivitet i litteratur/kultur, ev. inkludert fagdidaktikk 
 • En obligatorisk læringsaktivitet i språkemner, ev. inkludert fagdidaktikk 

Minst en av disse læringsaktivitetene må vise profesjonsfaglig digital kompetanse i et samfunnsperspektiv.

Semesterplanen gir nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene. Studentene plikter å orientere seg om og overholde leveringsfristene.

Obligatoriske læringsaktiviter må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per læringsaktivitet per semester.

Vurderingsform

Skoleeksamen, 6 timer. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler