Hopp til innhald

MGUPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Faget er satt sammen av to delemner (emne 1 og 2) på 15 studiepoeng hver, med avsluttende eksamen i hvert emne. Emnene legger grunnlaget for praksisorienterte og skolerelevante masteroppgaver i profesjonsrettet pedagogikk. Studenter har stor grad av medbestemmelse i emnet. 

Emnet vektlegger forskningsbasert kunnskap om god undervisning. Utforskende undervisning tar for seg hvordan undervisning både kan praktiseres og utvikles, og hvordan undervisningen virker inn på elevene sin læring. Dette kan omhandle demokratiske læreprosesser, forståelser av mangfold i skolen, innovative perspektiv og spørsmål om digitale verktøy i undervisningen. Du vil lære å forske på undervisning, metodisk og analytisk, med mål om innovativ utvikling av undervisning for elevenes beste. Undervisningen legger opp til flere relevante ekskursjoner og utprøvinger, individuelt og i grupper.  

Emne 2 tar opp følgende tema:  

 • Systematisk utforsking og utvikling av undervisning, individuelt og i   profesjonsfellesskap. 
 • Den praktiske utøvingen av læreryrkets ulike kunnskapsformer. 
 • Praksisnære, didaktiske prinsipp som middel til å definere din egen profesjonelle identitet.  

I emnet vil du sammen med andre studenter utforske sentrale pedagogiske spørsmål i læreryrket og nye metoder/innfallsvinkler i undervisning. Du vil kunne utvikle verktøy for å håndtere ulike valg som lærere står overfor. Din praksis og profesjonsidentitet vil kunne utfordres og utvikles. Kompetansen er viktig for å kunne igangsette innovative utviklingsprosesser i skolen og for å ta en aktiv rolle i utviklingsarbeid som lærer og leder.  

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper  

Studenten skal ha kunnskap om:  

 • sentrale didaktiske prinsipp og modeller som redskap for utvikling av god undervisning  
 • relevant forsknings- og utviklingsarbeid om utvikling av god undervisning 
 • hvordan internasjonal utdanningspolitikk påvirker læring og undervisning  

Ferdigheter  

Studenten skal kunne:  

 • anvende didaktiske prinsipp i planlegging av god undervisning  
 • iverksette endringsprosesser med basis i undervisningsmodeller  
 • utforske undervisningspraksiser og evaluere undervisning  
 • metoder for å innhente og analysere informasjon om elevenes opplevelse av      undervisning     
 • forklare hvordan egen praksis blir påvirket av utdanningspolitikk  

Generell kompetanse  

Studenten skal evne:  

 • å planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisningspraksis  
 • å formulere og reflektere over grunnleggende pedagogiske dilemma  
 • å skille mellom pedagogisk-politiske hverdagsideer og empirisk forskning om god undervisning 
 • å utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis   

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er en Vestlandsklasse. Organisering av undervisningen i dette emnet vil være felles for alle campus og gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning og fysiske samlinger. Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og studentaktive læringsformer, både i klasse og i mindre grupper. Du vil få prøve ut ulike undervisningsformer, også digitale. Det legges opp til stor grad av studentmedvirkning i emnet.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har to skriftlige og en muntlig obligatorisk læringsaktivitet. Læringsaktivitetene er knyttet til utforskende undervisning og analyse av undervisning.

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.  

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (én gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.   

Obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvinger, arbeid i gruppe og læringsaktiviteter blir nærmere spesifisert i semesterplan. 

Vurderingsform

Semesteroppgave, som bygger på læringsaktiviteter i emnet, ca. 4000 ord. +/- 10%  

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.  

Det er mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler