Hopp til innhald

MGUSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 - Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Studiet skal gi studentene spesialpedagogisk kompetanse i møte med elevmangfoldet, der inkludering og læring i et mestringsperspektiv er overordnet. Emne 1, Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, omhandler sentrale begrep som inkludering, normalitet, avvik, tidlig innsats og kartlegging. Emnet presenterer ulike faglige perspektiv og skal gi innsikt i spesialpedagogisk arbeidsgang i skolen ut fra aktuelle lover og styringsdokument.

Studiet vil fokusere på kvalitet i opplæringen og læringsmiljøet, og spesialpedagogens rolle i dagens skole. I studiet sees teori, forskning og praksis i sammenheng og danner grunnlaget for at studenten skal utvikle et faglig blikk på utfordringer og muligheter i det spesialpedagogiske arbeidet i skolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om innholdet i sentrale spesialpedagogiske begrep og prinsipper
 • kjenner til ulike perspektiv på utvikling av vansker, og kan se disse i sammenheng med tiltak på individ- og systemnivå
 • har innsikt i spesialpedagogisk arbeidsgang, relevant lovverk og tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om betydningen av observasjon, kartlegging og tidlig innsats
 • har en viss innsikt i barn og unges psykososiale utvikling, språkutvikling og lese- og skriveutvikling og ulike vansker som kan oppstå på disse områdene

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere rundt innhold i faglitteratur knyttet til relevante spesialpedagogiske tema, kunne formidle og delta i faglig samtale med andre om dette
 • kan ta i bruk noen former for observasjon og kartlegging, og bruke dette som grunnlag for refleksjon rundt elevers læring og fremgang
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogiske tiltak, inkludert digitale verktøy
 • kan legge til rette for en praksis som bygger på elevers ressurser og muligheter, og som bidrar til elevmedvirkning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk reflektere over egne holdninger, kommunikasjon og handlinger ut fra teori og etisk bevissthet
 • har god forståelse for samspill og dilemma mellom spesialundervisning og ordinær opplæring både på individ- og systemnivå
 • kan kritisk reflektere over spesialpedagogisk praksis med utgangspunkt i forskning, etikk og lovverk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Vestlandsklassen går på tvers av campus og undervisning gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning felles for alle campus, og fysisk undervisning på det enkelte studiested. Det tilrettelegges også for læringsmiljø på hver campus, der studentene eksempelvis jobber sammen i campusvise grupper. Undervisning er en kombinasjon av forelesninger, individuelt arbeid, studentaktive læringsformer, ekskursjon, samt veiledning individuelt eller i grupper. Refleksjon knyttet til teori og praksis er et element i flere av undervisningsformene. Det er en forutsetning at studentene arbeider med lærestoffet på egenhånd.   

Obligatorisk læringsaktivitet

To arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Individuell skriftlig oppgave på1200-1500 ord.
 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Nærmere retningslinjer blir gitt ved semesterstart.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (én gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler