Hopp til innhald

MGUUB101 Teoretiske perspektiv på utdanning og bærekraftig utvikling i Afrika

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette emnet er emne 1 av Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika.

Emne 2 involverer 3 måneder i Afrika, og det går i samme semester. 

Emne 1: Samlingsbasert og nettbasert undervisning før, underveis og etter opphold  i Afrika (3 måneder opphold som del av emne 2).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt studium skal studenten ha kunnskap om:

 • Teoretiske perspektiver på bærekraftig utvikling
 • Utdanning og bærekraftig utvikling
 • Utvikling, globalisering og ulikheter
 • Samfunn og utdanningssystem i Norge og utvalgte afrikanske land
 • Teoretiske perspektiver på forholdet mellom individ, kultur, religion og samfunn
 • Teoretiske perspektiver på kulturforståelse og interkulturell kommunikasjon
 • Muligheter for og utfordringer med å skape bærekraftig utvikling lokalt og globalt, med utgangspunkt i en afrikansk kontekst

Ferdigheter  

Etter endt studium skal studenten kunne:

 • Reflektere kritisk over sitt eget kulturelle ståsted og praksis i møtet med mennesker og systemer i en annen kulturell kontekst
 • Reflektere kritisk over ulikheter mellom grupper og regioner
 • Reflektere kritisk over bærekraftig utvikling og utdanning for en bærekraftig utvikling
 • Vise forståelse for og kunnskap om afrikanske forhold gjennom bruk av ulike kilder og samfunnsvitenskapelige metoder

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studenten kunne:

 • Samhandle med mennesker fra andre kulturelle kontekster
 • Reflektere kritisk over globalisering, likheter og ulikheter med særlig fokus på norske og afrikanske forhold.
 • Ha innsikt i egne og andre sine kulturelt baserte forståelser og praksiser
 • Ha innsikt i utfordringer og muligheter i bærekraftig utvikling i lokal og global sammenheng

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert og nettbasert undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Nettbaserte aktiviteter og deltakelse i spesifiserte samlingsbaserte aktiviteter.  Det kreves at alle studentene er tilstede i Bergen den siste uken før avreise til Afrika. 

Læringsaktiviteter må være fullført innen gitte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. 

Informasjon ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler