Hopp til innhald

MSB101 Teori og praksis i markedsføring

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Sterke teorier ligger i hjertet av god vitenskap - de lar oss forstå fakta om det sosiale livet, de lar oss forutsi om identiske forhold vil oppstå i fremtiden hvis forholdene er identiske. De hjelper oss å binde opp hendelser i generelle rammer som gjør oss i stand til å bestemme årsak og virkning, for å forklare hvordan samfunnet fungerer og atferd. Eksponering for mengder av teorier utviklet, ikke bare innen markedsføring, men på tvers av forskjellige disipliner kan bidra til å gjøre studier av det sosiale livet meningsfulle, nyttige og spennende. Kurset er ment å gi studentene en forståelse av filosofiene, evolusjonen og betydningen av teorier i stipend, samt eksponering for teorier som er utviklet innen markedsføring og andre disipliner som økonomi, ledelse, psykologi og sosiologi. Kurset gir også innsikt i hvordan man kan anvende markedsføringsteorier i praksis, som merkevarebygging, kommunikasjon og stedsmarkedsføring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

• ha avansert kunnskap om grunnleggende teorier innen markedsføring, og hvordan disse også kan gi praktiske implikasjoner.

• ha avansert kunnskap om markedsføringsteoretiske begreper.

• ha spesialisert innsikt i flere innflytelsesrike markedsføringstanker og praksiser.

• forstå hvordan teoretiske og praktiske problemstillinger innen markedsføring kan tilnærmes og analyseres gjennom ulike teorier.

ferdigheter

Etter fullført kurs skal studenten:

• kan analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier innen markedsføring og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter.

• kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder i markedsføring og bruke dem til å delta i debatt og konstruktiv kritikk i diskusjoner.

• kan analysere markedsføringsteorier og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske markedsføringsproblemer.

• forstå hvordan praktiske problemer innen markedsføring kan analyseres gjennom ulike teorier.

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studenten:

• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen markedsføring for å utføre avanserte oppdrag innen markedsføring.

• kan utvikle bedre forståelse av konseptuelle og analytiske verktøy som er nødvendige for å kritisk vurdere teoretiske og praktiske bidrag i markedsføring.

• kan kommunisere om teoretiske og praktiske markedsføringsspørsmål med både spesialister og allmennheten.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Fullført markedsføringskurs på lavere nivå.

Undervisnings- og læringsformer

Teoretiske markedsføringstekster, lesninger og gjennomganger av vitenskapelige artikler vil utgjøre kjernen i emnet. Tradisjonelle forelesninger vil bli supplert med seminarer, hvor casestudier og lesing av artikler vil bli diskutert.

En semesteroppgave skal skrives i grupper på maksimalt tre, som utgjør 60 % av karakteren. Et forslag som skisserer ideene til oppgaven bør sendes inn like etter at kurset begynner og diskuteres med instruktøren før videre. Den gruppeforfattede forskningsoppgaven bør ta sikte på å bli sendt til en konferanse eller et tidsskrift etter fullføring. Artikkelen kan ta et kritisk blikk på "en" teori, eller teorier, og utviklingen derav, litteraturen og applikasjonene som har vokst ut av den, og dens samtidsgyldighet, men studentene kan utvikle sine egne ideer. Det vil bli holdt regelmessige seminarer for diskusjoner om fremdriften til oppgavene. Presentasjoner av papirforslag og diskusjoner om trinnvis fremgang på papirer anbefales på det sterkeste under seminarøkter, slik at ideer kan deles og nye perspektiver læres av alle.

En individuell avsluttende hjemmeeksamen avholdes ved kursslutt som vil telle 40 % for resten av karakteren. Kurset gjennomføres på engelsk, og alle kurs arbeid og eksamener skal leveres på engelsk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene vil få i oppdrag å lese en rekke vitenskapelige artikler i løpet av kurset. De vil bli pålagt å sende inn to kritiske anmeldelser av artikler fra ulike emneområder og diskutere dem i seminarer. Gjennomgangen bør gjøres i grupper på maksimalt tre, med karakteren godkjent/ikke godkjent og vil utgjøre arbeidskravet, godkjent som er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Vurderingsform

Evalueringen vil være en portefølje i to deler:

• En semesteroppgaveinnlevering skrevet av maksimalt 3 studenter sammen (60 % av den endelige vurderingen).

• individuell hjemmeeksamen (40 % av avsluttende vurdering). 5 timer.

Karakterskalaen er A-F hvor F er ikke bestått.

Studentene må oppnå bestått karakter i begge deler for å få endelig karakter for emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige og trykte hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler