Hopp til innhald

MSB104 Økonometri

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

MSB104 Econometrics er det obligatoriske kurset på masternivå i økonometri. Den bygger på bachelorkurset i statistikk, og forbereder studenten for videre studier i avansert økonometri. Dette kurset gir studenten en bred kunnskap om statistiske metoder for å analysere enkeltlikninger, multivariat, økonometriske modeller på, samt en dyp forståelse for den ordinary least squares regresjonsmodellen og dens egenskaper. Metodene brukes på primært tverrsnitts- og tidsseriedata, men studentene introduseres også for paneldata.

I tillegg til den teoretiske tilnærmingen lærer studentene å bruke statistisk programvare for å utføre sin egen analyse, ved å bruke den gratis kryssplattformpakken "R".

Til slutt skal studentene lære å trekke gyldige slutninger ved hjelp av god statistisk tenkning.

Læringsutbytte

Kompetanse

· kunne lese og forstå prosjektrapporter og tidsskriftartikler som gjør bruk av grunnleggende statistiske begreper og metoder

· kunne bruke økonometriske modeller i eget akademisk arbeid, for eksempel i analyser som trengs for masteroppgaven din

· Utvikle en kritisk holdning til statistisk analyse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Et grunnkurs i statistisk analyse og vitenskapelig metode anbefales sterkt. Det anbefales også på det sterkeste at du har bestått kurset Data Science eller tar del i det samme semesteret.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, data-workshops og oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsmappe.

Studentene skal bygge en mappe basert på skriftlige oppgaver som gis i løpet av kurset. Oppgavene være godkjent for å være kvalifisert for innlevering av mappen ved semesterslutt.

Vurderingsform

Mappe.

Studentene skal bygge en mappe basert på skriftlige oppgaver som gis i løpet av kurset. Mappen vil bli vurdert etter karakterskala A-F.

Alle oppgavene skrives på engelsk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler tillatt. Studentene skal følge vanlig vitenskapelig siteringspraksis, og mappedokumenter vil bli kontrollert for plagiering.

Mer om hjelpemidler