Hopp til innhald

NAB3006 Kystnavigasjon for kadettfarledsbevis

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kurset er fokusert rundt kystseilas langs norskekysten. Kurset følger et modellkurs godkjent av Kystverket, og gir grunnlag for at kandidatene kan søke kadettfarledsbevis.

Det vil være en egenandel på emnet. Nærmere informasjon vil bli gitt.

NAB3006 er et valgemne, og dette er et emne som skal gå studieåret 2023/2024. For senere år kan valgemnetilbudet endre seg, og det er ikke gitt at dette valgemnet vil bli gitt da.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

  • Kan redegjøre for regelverk som regulerer farledsbevis, sjømerker, fyrkarakterer og sjøkartinformasjon.

- Ferdigheter:

  • Kan bruke peilinger, radar, ECDIS, farledsoppmerkinger, klareringsavstander og parallellindekser i forbindelse med kystnavigasjon.

- Generell kompetanse:

  • Kan planlegge og gjennomføre kystseilas på simulator.

Krav til forkunnskaper

NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II og NAB2014 Navigasjon III, eller tilsvarende.

Merk: Emnet har begrenset antall plasser og er kun åpent for 3. års studenter som følger ordinær studieprogresjon. Dersom det er flere søkere enn plasser, vil rangering av søkere skje på grunnlag av gjennomsnittskarakter i fagene som er forkunnskapskrav, og deretter loddtrekning.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og simulatorøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

100 % godkjent gjennomførte simulatorøvelser.

Merk: En forutsetning for å få gjennomføre simulatorøvelser, og dermed godkjent arbeidskrav, er at man må anskaffe sjøkart 21 og 23, oppdatert til siste rettelse.

Vurderingsform

Praktisk/muntlig eksamen. Bestått / ikke bestått.

Merk: Eksamen består av planlegging av seilas og deretter praktisk gjennomføring av planlagt seilas på simulatoren. Hvis kandidaten ikke består planleggingen, vil dette automatisk føre til at eksamen ikke er bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Parallellforskyver og stikkpasser.

Mer om hjelpemidler