Hopp til innhald

SA546 Examen philosophicum

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Examen philosophicum skal gi studentene en innføring i universitetet sine tenke-, arbeids- og skrivemåter. Videre skal ex.phil. innvie studentene i akademisk kultur og danning, og gi filosofiske perspektiv på sentrale spørsmål i jussen. Emnet gir en innføring i rettsfilosofi og andre filosofiske tema med særlig relevans for rettsvitenskapen. I tillegg gir emnet en innføring i språk- og argumentasjonsteori, med sikte på å fremme akademiske ideal om presisjon og stringens.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Ved fullført emne har studenten kjennskap til utvalgte filosofiske emner som har relevans for rettsvitenskapen, for eksempel rettsfilosofi, etikk og politisk filosofi. I tillegg har studenten kjennskap til sentrale begreper i språk- og argumentasjonsteori.

Ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten mestrer:

- bruk av filosofiske begreper i analytisk og prinsipiell drøfting av problemstillinger i jussen

- bruk av språk- og argumentasjonsteori på tekster i det juridiske feltet - grunnleggende normer for skriftlig og muntlig akademisk fremstilling, som klarhet, selvstendighet og god håndtering av kilder

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Lectures, seminars, presentations and group work

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal:

- ta del i minst 80% av seminarsamlingene

- gi en muntlig presentasjon i seminaret

- levere et utkast til seminaroppgaven del 1 og 2

- møte til en gruppeveiledning om seminaroppgaven

- greie mindre tester (oppgaver) gitt underveis

Vurderingsform

Studenten skal skrive en seminaroppgave underveis i kurset. Oppgaven består av 2 deler.

Ny eksamen er skriftleg skoleeksamen (4 timer).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle fysiske trykte og skriftlige hjelpemidler

Mer om hjelpemidler