Hopp til innhald

DRA306 Mellom sal og scene

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i høstsemesteret andre studieår.

Emnet setter hovedfokus på planlegging, tilrettelegging og oppsetting av klasseforestillinger i skolen. 15 dagers prosjektpraksis i grunnskolen inngår i emnet.

Planlegging, tilrettelegging og oppsetting av dramatiske klasseforestillinger i skolen står sentralt.

Det settes fokus på lærerens rolle som inspirator, veileder og instruktør. Arbeid med devising strategier, utforsking av dramatiske uttrykksformer og bruk av sceniske og musikalske elementer inngår i emnet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om fagteori
  • har kunnskap om teatrale virkemidler

Ferdigheter

Studenten

  • kan bruke devisingstrategier for å utvikle dramatiske klasseforestillinger
  • kan bruke sceniske og musikalske element i dramatiske klasseforestillinger

Generell kompetanse

Studenten

  • kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre dramatiske klasseforestillinger i skolen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Workshops, studentstyrte verksteder, forelesninger, veiledning, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, skriftlige oppgaver og praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Obligatoriske læringsaktiviteter og krav om aktiv deltakelse fra studenten i praktiske timer (for eksempel workshops og gruppearbeid).
  • Praksisgruppen leverer en skriftlig prosjektskisse knyttet til arbeid med en forestilling i grunnskolen. Skissen skal være på maksimum 1000 ord. Den skal inneholde tematikk, progresjon og arbeidsfordeling mellom studentene.

Godkjent læringsaktiviteter er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager. Hjemmeeksamen er knyttet til analyse av eget forestillingsprosjekt i praksisklassen, samt kortsvarsoppgaver. Omfang:

  • Hoveddel (analyse) ca. 2500 ord
  • Kortsvarsdel ca. 500 ord.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler