Hopp til innhald

DRA307 Kreativ Dans

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet setter hovedfokus på kreativt dansearbeid, dansedidaktikk og fagteori, og ligger i vårsemesteret andre studieår.

Utforskende dansearbeid, dansedidaktikk, koreografi og fagteori står sentralt. Det settes fokus på læreren som planlegger, organisator, veileder og medspiller i dette emnet.

Studiet er åpent for internasjonale studenter. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har generell og grunnleggende kunnskap om dans - historisk utvikling og teorier. 
 • har generell og grunnleggende kunnskap om kreativ dans - didaktikk og arbeidsmåter. 
 • har kunnskap om musikk-kunnskap knyttet til dansefagligheten.
 • har kunnskap om hvordan kreativ dans knytter an til drama- og musikkfagene.

Ferdigheter

Studenten

 • kan forberede, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg med bruk av prinsippene i kreativ dans.
 • kan lage og undervise enkle bevegelsesformer.
 • kan nytte dansefaglighet i dramapedagogiske sammenhenger.

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å planlegge, lede og gjennomføre skolerelaterte kultur-prosjekt for barn og/eller unge, med bevegelse som del av prosjektet.
 • kan planlegge, lede og gjennomføre dramafaglig prosjekt for barn og unge, i skolehverdag, hvor bevegelse og kreativ bruk av dans er del av prosjektet. 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra fysisk aktivitet, som dans, sport/idrett, og/eller andre fysiske kroppskulturer. Erfaring med drama. Erfaring med musikk. Erfaring fra kreative prosjekter for og med barn og/eller unge personer.

Engelsk muntlig/skriftlig. 

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk-metodisk arbeid med kreativ bevegelsesarbeid, scenisk formidling, forelesninger, veiledning, studentstyrt undervisning og oppgaveskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Obligatoriske læringsaktiviteter i undervisningen og krav om aktiv deltakelse ikke mindre enn 80% fra studenten i praktiske timer (gruppearbeid, praktiske oppgaveløsninger i forbindelse med forelesninger, og prosjektarbeid). Det skal gjennomføres et undervisningsopplegg, i form av praktisk gruppearbeid, for og med klassens studenter involvert. 
 • Det skal leveres 4 skriftlige refleksjonsnotater fortløpende i modulen. Notatene leveres individuelt fra hver student, på frist. 
 • Ett gruppearbeid, prosjektbasert, produsert, framført, dokumentert og reflektert over. 

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.  Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

 • Del 1: Praktisk eksamen i form av praktisk oppgaveløsning med kreativ bruk av bevegelse/dans - eksamen i gruppe, etterfulgt av en muntlig samtale om gruppens valg i forbindelse med arbeidet. Vekting 60 % av endelig karakter.
 • Del 2: Et individuelt skriftlig refleksjonsnotat knyttet til eksamensarbeidet. (Ikke mindre enn 800 ord.) Vekting 40 % av endelig karakter.

Eksamensoppgave og notat gis ut 2 uker før eksamensavvikling. Eksamensavvikling - heldag. 

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. I spesielle tilfeller kan gruppekarakteren justeres for enkelte av gruppemedlemmene.

Ny/utsatt eksamen gjennomføres individuelt etter avtale med faglærer.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tekniske hjelpemidler såsom lys- og lydteknikk egnet scenekunst er tillatt.

Tekniske hjelpemidler som film/video dokumentasjon evt. annet kameraarbeid, samt tjenester fra internett (spotify, youtube, vimeo o.a.), kan nyttes i forbindelse med eksamensløsning. 

Som del av kreativ konsept, kan det nyttes scenografi og kostymer. 

Mer om hjelpemidler