Hopp til innhald

FYS310 Fysioterapi i dagens samfunn

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet utdyper, gjennom videre refleksjon og anvendelse av teori, følgende tema tatt opp i tidligere undervisning:

 • Ulike perspektiv på kropp, helse, sykdom, funksjon, pasient, terapeut.
 • Kommunikasjon og relasjon, betydning i fysioterapi.
 • Fysioterapi i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Fysioterapi i behandling, habilitering / rehabilitering, forebygging og helsefremming.

Det blir videre jobbet med fysioterapeuters samfunnsmandat; hva det er, og hvordan det forstås og utøves i dagens kontekst.

Sentrale begrep brukt til å beskrive og diskutere mandatet er; helse, sykdom, funksjon, pasient, bruker, terapeut, terapi og helsehjelp. Det jobbes også med begrep som sosial ulikhet, medikalisering, diskriminering, marginalisering, inkludering, rolle, profesjonalisering. Sentrale fokus brukt når dagens fysioterapikontekst skal beskrives og diskuteres er bærekraft, velferdsstat, helsepolitikk, lovverk, organisering, finansiering, teknologi, kunnskap, verdier og kultur.

Sentrale begreper presenteres for å kunne beskrive, forstå, diskutere og utvikle dagens fysioterapi, både i kliniske situasjoner og på tjeneste- og samfunnsnivå, nasjonalt og globalt. Det legges til rette for at begrepene skal anvendes på gitte eksempler, men også på studentenes erfaring fra praksis og andre relevante livssituasjoner.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap:

Studenten…

 • har bred kunnskap om dagens sykdomspanorama, og befolkningens forståelser av helse, sykdom, funksjon og helsehjelp
 • har kunnskap om hvordan sosiale og sosioøkonomiske forhold kan påvirke helse, og at krevende sosiale og sosioøkonomiske oppvekst- og livsvilkår kan føre til en ekstra sårbarhet hos personer og grupper i befolkningen.
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, status som urbefolkning, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidatene bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om dagens helse- og velferdspolitiske kontekst; gjeldende politikk, lovverk, organisering, finansieringsmodeller, teknologisk utvikling, verdier, kunnskapsforståelse og kultur
 • har bred kunnskap om fysioterapifagets historie og utvikling, og profesjonens gjeldende samfunnsmandat

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan anvende relevante teoretiske perspektiver og kritisk tenkning i arbeid med faglige problemstillinger og case på alle tre nivå; individ, tjeneste og samfunn.
 • kan anvende oppdatert kunnskap om dagens helse- og velferdspolitiske kontekst og kritisk tenkning i arbeid med faglige problemstillinger på alle tre nivå; individ, tjeneste og samfunn
 • kan illustrere egen refleksjon over fagutøvelse og profesjonalisering med aktuelle eksempler
 • kan trekke konklusjoner av refleksjon og drøfting for egen fagutøvelse og eget bidrag i profesjonaliseringsprosesser.

Generell kompetanse:

Studenten…

 • har innsikt i sentrale kjennetegn, utviklingstrekk og føringer i dagens samfunn, nasjonalt og globalt, med betydning for fysioterapeuters samfunnsmandat.
 • har innsikt i hvordan fysioterapeuter, som enkelt fagpersoner og profesjon, kan arbeide for å oppfylle og utvikle samfunnsmandatet
 • har innsikt i hvordan fysioterapeuter kan bidra til en bærekraftig forståelse av behov for helsehjelp, hvordan behovet best kan møtes, og hvilken utvikling helsetjenesten kan trenge for å bidra mer til et bærekraftig samfunn.

Krav til forkunnskaper

Bestått FYSP1 og godkjente obligatoriske læringsaktiviteter knytt til FYS 220

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger som ved begreper, modeller og fakta oppsummerer kunnskapsgrunnlaget i utvalgte tema.

Gruppearbeid der studentene integrerer sentrale kunnskapsdeler, og anvender kunnskapen på tildelte, aktuelle oppgaver og case, utformet i samarbeid med praksisfeltet og lærergruppen ved parallelt emne.

Seminar der studentene i gruppe presenterer sine refleksjoner på en tildelt aktuell oppgave eller case. Formen på presentasjonen skal ha en form som inviterer til debatt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Tilstedeværelse i 80 % av studentaktiv undervisning (gruppearbeid og seminararbeid)
 • Gruppevis presentasjoner i seminar (inntil 15 minutter)
 • Gruppevis fagfellevurdering av annen gruppes fremlegg. Inkluderer å legge til rette for diskusjon i klassen (inntil 30 minutter).

Læringsaktivitetene er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Notater eller powerpointfil til bruk i eksamens første tredjedel, der studenten presenterer egne refleksjoner om emnets betydning for egen fysioterapi. Deretter ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler