Hopp til innhald

INN520 Innovasjon og entreprenørskap i praksis i en regional kontekst

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Hovedinnholdet i emnet er 10 uker hospitering (fulltid) i en oppstartsbedrift, i egen studentbedrift tilknyttet et inkubatormiljø, i et innovasjonsprosjekt i etablert virksomhet, i en næringsklynge, organisasjon eller tilsvarende.  I hospiteringsperioden skal studenten samhandle med det entreprenørielle teamet/prosjektmedarbeiderne i innovasjonsprosjektet, og utføre oppgaver som markedsundersøkelser, investoranalyser, pitching, utvikling av bærekraftige forretningsmodeller, kost-nytte analyser av produkt og tjenester, analyser av ansvarlighet i innovasjonsprosjektene mv. Gjennom praksisbasert læring får studenten erfaring med å virkeliggjøre innovasjon og entreprenørskap, herunder kommersialisering av teknologi mv., og utvikler ferdigheter og kompetanse knyttet til å gjennomføre innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver i praksis. Organiseringen av hospiteringsperioden gjøres i tett samarbeid med det regionale innovasjonsmiljøet og inkubatorer.

For studenter med egen forretningsidé, legger vi til rette for hospitering i egen studentbedrift med krav til oppfølging/mentorering i et inkubatormiljø. Vi legger også til rette for at deltidsstudenter kan gjennomføre praksis i egen bedrift med interne innovasjonsprosjekt.

Parallelt med hospiteringsperioden i bedrift skal studentene delta på ettermiddagsseminarer med gjesteforelesere fra næringsliv/offentlig sektor. Vi samarbeider tett med de regionale klyngene og private/offentlige virksomheter, for å organisere og gjennomføre seminarrekken.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har inngående kunnskap om innovasjon og entreprenøriell praksis i en regional kontekst
 • har avansert kunnskap om det regionale innovasjonssystemet, samhandling, aktører og dynamikk i de mest sentrale næringene i regionen
 • har avansert kunnskap om ulike organisasjonsformer for innovasjon og entreprenørskap

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere viktige økonomiske, miljømessige og/eller samfunnsmessige utfordringer med innovasjon og kommersialisering hos oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter i næringsliv/offentlig sektor.
 • kan gjennomføre/iverksette sentrale innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver (kommersialisering) for oppstartsbedrifter eller i etablerte bedrifter
 • kan bruke egne erfaringer med praksisbasert læring og reflektere kritisk over egen entreprenøriell læring
 • kan vurdere ulike aspekt ved organisasjon og ledelse som fremmer eller hemmer innovasjon og  entreprenørskap

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere og reflektere kritisk over innovasjon og entreprenøriell praksis i ulike bransjer, herunder ansvarlighet i innovasjonsprosesser og entreprenøriell læring og strategier.
 • har innsikt i sentrale utfordringer hos oppstartsbedrifter/entreprenører og etablerte virksomheter, og kan utføre entreprenørskapsoppgaver i en oppstartsbedrift/innovasjonsprosjekt
 • kan anvende teoretisk kunnskap til praktisk gjennomføring, og anvende flerfaglig kunnskap i en tverrfaglig sammenheng
 • har innsikt i ulike rammebetingelser for innovasjon i offentlig og privat sektor

 

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

INN500, INN510, INN514, INN518/INN519

Undervisnings- og læringsformer

Emnet skal gi studentene praksisbasert entreprenøriell læring i oppstartsbedrifter eller innovasjonsprosjekt og kunnskap om entreprenøriell praksis i en regional kontekst. Studenten vil få oppfølging av en mentor i sin virksomhet og av emneansvarlig/faglærere. Læringen er studentaktiv og handlingsorientert, gjennom samhandling med entreprenøren/medarbeidere og gjennom utføring av innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver. Læringsarenaen er oppstartsbedriften i et større inkubatormiljø eller et innovasjonsprosjekt i en etablert virksomhet i regionen. 

Studentene skal videre delta på ettermiddagsseminar en gang per uke, hvor gjesteforelesere fra regionalt næringsliv/offentlig sektor presenterer ulike case og anvendte forståelser av regional praksis og bedriftspraksiser. På seminarene forventes det at studentene er aktive og stiller spørsmål, deltar i diskusjoner og refleksjoner rundt tema for seminarene. Faglærere bidrar også på seminarene med å fasilitere dialog og diskusjoner og å koble diskusjonene til relevant litteratur/teori. 

Gründer i hospiteringsbedriften/prosjektleder for innovasjonsprosjektet skal fungere som mentor og gi studenten muntlige tilbakemeldinger på hvordan de løser innovasjons- og entreprenørskapsoppgavene, forbedringspunkter, personlig mestring og utvikling (samtaler i 3., 6. og 9. uke). Ved endt hospiteringsperiode skal mentor utarbeide en skriftlig attest til praksisstudenten. 

Studentene skal skrive logg/dagbok underveis i hospiteringsperioden om erfaringer og refleksjoner de gjør seg i hospiteringsperioden. Studentene skal skrive én refleksjonsrapport om egen entreprenøriell læring/praksis. Emnet avsluttes med en muntlig eksamen med fokus på regional entreprenøriell praksis og egen entreprenøriell læring. 

I løpet av praksisperioden skal studentene gruppevis delta på to refleksjonssamlinger. Samlingene gjennomføres på ettermiddagen (2 timer) i grupper på 4-6 studenter. Første refleksjonssamling vil være et introduksjonsseminar om refleksjon i praksislæring, herunder teoretisk analyseredskap for å styrke refleksjonsnivået og konkret veiledning for refleksjonsskriving, skrive logg o.a. ("reflective writing"). Den andre refleksjonssamlingen skal gjennomføres i andre halvdel av praksislæringen/praksisperioden. Alle studenter får individuell veiledning på refleksjonsrapporten. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til vurdering/eksamen:

- Obligatorisk hospitering i oppstartsbedriften, dvs. full arbeidsdag i 10 uker.

- Obligatorisk oppmøte/deltagelse på ettermiddagsseminarene

- Obligatorisk oppmøte på to seminarer om refleksjon og refleksjonsskriving

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og et påfølgende semester

Vurderingsform

Vurderingen er todelt og består av en skriftlig innlevering (1 refleksjonsrapport) og muntlig vurdering.

Studenten skal skrive en refleksjonsrapport som teller 60 %. Studenten skal skrive om egen entreprenøriell læring eller hvordan praksisbedriften organiserer for innovasjon og entreprenørskap(10-12 sider). 

Refleksjonsrapportene skal leveres digitalt 2 uker etter praksisperioden.

Muntlig eksamen (30-40 minutter) skal telle 40 % av den totale vurderingen, og skal gjennomføres senest uken etter praksisperioden.

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Muntlig eksamen: Ingen

Refleksjonsrapport: Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ220 - Entreprenørskapsteori i ein internasjonal samanheng - Reduksjon: 9 studiepoeng
 • MOØ221 - Oppstartsbedrifter i praksis - Reduksjon: 9 studiepoeng
 • MSB107 - Innovasjon og entreprenørskap i praksis - Reduksjon: 20 studiepoeng