Hopp til innhald

LEI110 Industrilandmåling og laserskanning

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studenten en innføring i metoder og teknikker for industriell prefabrikasjonsmåling og produksjonshjelp on- og offshore. I tillegg skal emnet bidra til å utvikle forståelse for hvordan laserskanning og bildedata kan brukes for konstruksjon av 3D objekter, og hvilke anvendelser som finnes. Studenten skal videre lære metoder for datainnsamling og arbeidsoppgaver også relevant for offshore surveying. Studenten skal særlig bevisstgjøres i forhold til valg av målemetode, bearbeiding av data, vurdering av nøyaktighet og kvalitet slik at data kan leveres kunde.

Innhold: Geodesi, koordinat- og høydereferansesystemer (globale og lokale), stasjonsberegning med og uten kompensator, innmåling og utsetting i plattformkoordinatsystem, dimensjonskontroll, beregning av tilt og rotasjon, iso-tegninger, tvangshorisontering, laserskanning, registrering av punktskyer, enkel modellering for GIS eller BIM, volumberegning, triangulering, fotogrammetri, sjømåling, enkel programmering/skripting.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kunne forklare prinsipper for opprettelse av lokale koordinatsystemer on- og offshore.
 • Kunne forklare prinsipper for dimensjonskontroll av rør og stålrammer.
 • Kunne redegjøre for de vanligste datainnsamlingsmetodene for on- og offshore surveying, inkludert batymetri.
 • Kunne forklare prinsipper for innsamling av laserdata og beskrive hvilke anvendelser som finnes.

Ferdigheter

 • Kunne opprette lokalt koordinatsystem, tvangshorisontere, sette ut og måle inn punkter i lokale systemer.
 • Kunne utføre dimensjonskontroll av aktuelle objekter.
 • Kunne registrere punktskyer (laserdata) fra ulike oppstillingspunkt ved hjelp av dataprogram og utføre enkel modellering.

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal vise grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av industrielle måle- og utsettingsoppdrag on- og offshore ved bruk av totalstasjon og laserskanner.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende BYG102 og LEI107

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne/teori- og dataøvinger. Praktisk feltarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk feltarbeid og fem obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Alle kalkulatormodeller.
 • Alle fysiske trykte og skrevne hjelpemiddel.
 • PC eller mac som er åpen til FlowAssign og egne digitale notater. Internetttilkobling kan kun brukes til WiseFlow/administrative formål under eksamen, samt til eventuelle programvarelisenser som MATLAB eller lignende.

Mer om hjelpemidler