Hopp til innhald

MGUPR201 Praksis 2. år, 30 dager

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Praksis består av totalt 30 dager fordelt likt på høst- og vårsemester. To dager er observasjonspraksis og 28 dager er ordinær praksis. I tillegg skal studentene delta på praksisforberedende dag før praksis i høstsemesteret og evaluerings- og planleggingsmøte før praksis i vårsemesteret.

Praksisemnet er en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen og bygger videre på tidligere emneplaner for praksis. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet på nettsiden for praksis i grunnskolelærerutdanningen.

I andre studieår er hovedfokuset rettet mot eleven og elevmangfoldet samt møtet med det flerkulturelle klasserom. Studentene skal fortsette å utvikle egen læreridentitet, relasjonskompetanse og læringsledelse. De skal og arbeide med tilrettelegging for læring i fag for trinn 5-10. Studentene skal alene og sammen med praksisgruppen, praksislærer og faglærer fra HVL planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning.

Tema som skal brukes som utgangspunkt for samtaler med studentene: flerkultur og samiske forhold,  tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter.

Studentene plasseres i en praksisgruppe sammen med medstudenter og er under veiledning hos praksislærer(e). Studenten er på samme praksisgruppe og praksisskole begge semestre.

Praksisopplæringen og studiefag henger tett sammen og praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvarsområde mellom praksislærere og faglærere på høyskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om det kulturelle, språklige, religiøse og sosiale mangfoldet i praksisklassen/skolen
 • har kunnskap om tilpasset opplæringen ut fra elevenes forutsetninger  

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for tilpasset opplæring for elever med ulike behov og forutsetninger
 • kan alene og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i lokale og nasjonale planer, f. eks. lokal leseplan eller overordnet del i LK20
 • kan utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
 • kan alene og sammen med andre reflektere over og vurdere hvordan ulike kartleggingsverktøy kan brukes til å følge opp den enkelte elev
 • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
 • kan bruke digitale verktøy der det er hensiktsmessig som verktøy for å fremme tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis
 • kan identifisere og drøfte didaktiske konsekvenser, muligheter og utfordringer i en skole preget av mangfold
 • kan reflektere over egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • kan opptre profesjonelt og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet
 • har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • har noe kunnskap om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold

Krav til forkunnskaper

MGUPR101 Praksis 1.år

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal utarbeide et refleksjonsnotat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til medstudenter, praksislærer og praksisskole. Praksislærer skal motta dokumentet på praksisforberedende dag i høstsemesteret.

Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument alene eller i samarbeid med medstudenter. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, inspeksjon i friminutt, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og vil bli trukket inn som medlærer når andre har undervisningsansvaret, for eksempel ved gruppedeling eller i elevveiledning.

Studenten skal utarbeide selvevaluering som leveres til praksislærer til underveissamtalen i høstsemesteret og sluttsamtalen i vårsemesteret.

Studenten skal evaluere praksisperioden etter endt praksis i vårsemesteret.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

30 dager veiledet og vurdert praksis med krav om 100 % tilstedeværelse.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Etter avsluttet praksis får studenten en individuell skriftlig sluttvurdering.

Studenten kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Dersom praksis ikke er bestått, kan studenten gjennomføre andre forsøk neste gang emnet går ordinært. Dette kan påvirke studenten sin studieprogresjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Mer om hjelpemidler