Hopp til innhald

NAB3040 Maritim Helse, Miljø og Sikkerhet

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene en innføring i ulike aspekter ved helse, miljø og sikkerhet (HMS) om bord og i rederiene, herunder å forstå hvordan arbeidet med HMS er et organisatorisk virkemiddel for forsvarlig drift av fartøy.

Emnet dekker temaer innen:

 • Sikkerhetsledelse
 • Beredskapsledelse
 • Arbeidsmiljø
 • Risiko
 • Ytre miljø

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten har kunnskap om teorier og modeller knyttet til sikkerhets- og beredskapsledelse.
 • Studenten har kunnskap om metoder for risikoanalyse.
 • Studenten har kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet og konsekvenser for arbeidstakerne sin helse, trivsel og velferd dersom de blir utsatt for uheldige fysiske og psykiske belastninger.
 • Studenten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet HMS.
 • Studenten har kjennskap til lov- og regelverk innen HMS.

Ferdigheter:

 • Studenten kan bruke verktøy og metoder for å jobbe systematisk med HMS-arbeidet.
 • Studenten kan reflektere rundt egen faglig utøvelse i et HMS-perspektiv.
 • Studenten kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff.
 • Studenten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger relatert til HMS.

Kompetanse:

 • Studenten har innsikt i relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til HMS-arbeid.
 • Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre arbeidsoperasjoner hvor hensynet til HMS er vurdert.
 • Studenten kan bidra til utvikling av god HMS-praksis i rederiene.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftlig innlevering med muntlig presentasjon. Studenter som ikke består arbeidskravet får ikke ta den skriftlige eksamenen.

Vurderingsform

Eksamen består av mappeeksamen (vektes 40 %) og skoleeksamen (vektes 60 %).

I mappeeksamen vil to mappeelementer bli vurdert, og begge elementene må bestås for at mappa skal få bestått.

Begge eksamenene må også bestås for å få bestått, men ved stryk trenger man bare å ta opp igjen den eksamenen man har strøket på.

Eksamen kan gjennomføres digitalt.

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Mappeeksamen: Alle hjelpemidler tillatt

Skoleeksamen: Kalkulator

Mer om hjelpemidler