Hopp til innhald

OR6-1008 Ledelse

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Mangfold får stadig større relevans for arbeidslivet og ledelse av mangfold representerer følgelig kritisk kompetanse for dagens og morgendagens ledere. Kurset favner dimensjoner av ledelse fra både nasjonalt og internasjonalt perspektiv og studentene får god innsikt i de nye rollene og ansvarsoppgavene til dagens og fremtidige ledere: På den ene siden å lede tradisjonelle aktiviteter inkludert håndtering av kulturelt mangfold innad i organisasjonen, på den andre å optimalisere eventuelle utfordringer og muligheter som kan oppstå fra eksterne interessenter på tvers av nasjonale kulturer.

Perspektivet i dette kurset er ledernes nye roller, uavhengig av bransjer og sektorer, offentlige eller private. Teorier og modeller som benyttes i emnet er like relevante for monokulturelle som multikulturelle situasjoner og organisasjoner.

Tema:

 • Globalisering
 • Beskrive og sammenligne nasjonale kulturer og påvirkning på ledelse
 • Kulturell intelligens
 • Beslutningstagning og kulturelt mangfold
 • Interaksjon og kommunikasjon med kulturelt mangfold
 • Forhandlinger og kulturelt mangfold
 • Motivasjon og lederskap med kulturelt mangfold
 • Ledelse av multikulturelle team
 • Ledelsesutfordringer og Bærekraft
 • Dannelse-mål gjennomgående i emnet: Identifisere kulturelle forskjeller, ikke dømme andre kulturer

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kunnskap om mangfold får stadig større relevans for arbeidslivet, ledelse av mangfold representerer følgelig kritisk kompetanse for dagens og morgendagens ledere.
 • Perspektiver og problemstillinger som blir diskutert i dette emnet er like viktige for internasjonale organisasjoner som for organisasjoner som kun operer i Norge ettersom interessentgrupper generelt og ansatte spesielt i økende grad er multikulturelle.
 • Dette krever inngående kunnskap om ledelse av også multikulturelle organisajsoner, og emnet gir studentene teoretisk kunnskap innenfor ledelse med fokus utifra et mangfolds- perspektiv og nasjonale kulturers påvirkning på ledelse.
 • Kunnskap om kulturell synergi som tilnærming til multikulturell ledelse og hvordan oppnå dette er sentral.

Ferdigheter

 • Identifisere kulturforskjeller på tvers av nasjoner.
 • Identifisere mulige konsekvenser for ledelse som følge av kulturelt mangfold.
 • Identifisere og evaluere ulike ledelsestiler for organisasjonen
 • Planlegge interaksjon og kommunikasjon med kulturelt mangfold
 • planlegge og lede multikulturelle forhandlinger.
 • Planlegge og lede teams med kulturelt mangfold.

Generell kompetanse

 • utvikle bevissthet på spennet og mangfoldet av dimensjoner, roller og oppgaver som inngår i ledelse av organisasjoner, multikulturelle såvel som monokulturelle.
 • utvikle bevissthet på nasjonale kulturforskjeller og stimulere til refleksjon rundt hvilke påvirkning dette har på ledelse av organisasjonen.
 • utvikle bevissthet på og stimulere til refleksjon rundt problemstillinger som kan oppstå i multikulturelle situasjoner, både på personlig og profesjonelt plan.
 • Dannelse-mål med sterkt fokus gjennom hele kurset: Studentene skal læres opp til å identifisere kulturelle forskjeller, ikke dømme andre kulturer!

Krav til forkunnskaper

OR6-1005 Strategi eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

BØA 112 Organisasjon og leiing eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminar, oppgaveløsning i grupper/individuelt.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Ett obligatorisk skriftlig arbeidskrav
 • Godkjent/Ikke godkjent

Vurderingsform

Skriftlig skole-eksamen, 5 timer

Bokstavkarakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • OR6-302 - Endringsleiing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • RE6-209 - Serviceledelse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • OR6-1002 - Leiing og strategi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAA113 - Innovasjons- og endringsleiing - Reduksjon: 3,5 studiepoeng