Hopp til innhald

GE407 Anvendt geofysikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet «Anvendt geofysikk» gir en grunnleggende innføring i følgende sentrale geofysiske metoder så som den geoelektriske metode, georadar, elektromagnetisk induksjon, magnetometri, gravimetri og seismisk refleksjon og refraksjon.

Emnet fokuserer på geofysiske undersøkelser på opptil 100 meters dybde og mange av eksemplene og data som brukes i undervisningen avspeiler norske forhold. I løpet av emnet får studentene en god forståelse for bruken av de forskjellige geofysiske metoder som benyttes ved for eksempel bestemmelsen av løsmassers tykkelse, grunnvannsforekomster, svakhetssoner i fjell og forurensning.

I undervisningen legges der stor vekt på forståelsen av de praktiske elementer som er en del av enhver geofysisk undersøkelse (planlegging av feltarbeid, datainnsamling, prosessering, geologisk tolkning og rapportering). Vi har tilgang til moderne geofysisk utstyr og programvare for georadar, 2D resistivitetsmålinger og refraksjonsseismikk. Studentene får erfaring med innsamling av egne geofysiske data under det obligatoriske feltarbeid, og skal jobbe med dataprosessering og geologisk tolkning i øvelsene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • kjenne til og ha en grunnleggende forståelse for prinsippene for de mest vanlige geofysiske målemetodene brukt i geologisk kartlegging ned til 100 meters dybde.
 • ha en mer grundig teoretisk og praktisk forståelse for de geofysiske metoder som benyttes under feltarbeidet.
 • kunne vurdere fordeler og ulemper for de mest vanlige geofysiske metoder i forhold til forskjellige geologiske problemstillinger.

Ferdigheter

I løpet av emnet lærer studenten å:

 • gjøre tolkninger av geofysisk data og ha en god forståelse for begrensningene i disse tolkningene.
 • bestemme hvilken type geofysisk målemetode som er best egnet for ulike geologiske forhold og problemstillinger.
 • planlegge og utføre et geofysisk feltarbeid med flere forskjellige geofysiske metoder.
 • prosessere, tolke og presentere geofysisk data ved bruk av moderne software.
 • strukturere og skrive en geofysisk rapport og lage en poster.
 • forberede og gi en kort muntlig presentasjon.

Generell kompetanse

Etter fullført emnet har studenten tilegnet seg en teoretisk og praktisk forståelse for de mest vanlige geofysiske metoder brukt i grunne geologiske undersøkelser.

I tillegg kan studenten:

 • forstå, diskutere og formidle sentrale geofysiske prinsipper og kan ved bruk av disse kompetanser vurdere i hvilke situasjoner målinger med de forskjellige geofysiske metoder kan bidra til en bedre forståelse av de geologiske forhold.
 • designe en geofysisk undersøkelse med flere forskjellige metoder ut fra en gitt problemstilling, og også forstå begrensningene som finnes for de forskjellige geofysiske metodene.
 • formidle resultater av en geofysisk undersøkelser i en geologisk rapport, på en poster og i en muntlig presentasjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

GE406: Geologi grunnkurs

MA414: Matematikk naturfag

FY400: Innføring i fysikk

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesinger
 • Praktiske øvelser (teoretiske oppgaver, dataprosessering og geologisk tolkning)
 • Gruppeveiledning
 • Skriftlige innleveringer
 • Feltarbeid
 • Rapportskriving
 • Poster
 • Seminar

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 6 skriftlige innleveringer (gruppearbeid eller individuelt arbeid)
 • Feltarbeid (gruppearbeid, opptil fire dager på en lokalitet nær Sogndal, ingen overnatting)
 • Rapport (gruppearbeid)
 • Poster (gruppearbeid)
 • Muntlig presentasjon på klasse-seminar (gruppearbeid)

Arbeidskravene må være gjennomført til fastsett frist.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen (digital), 4 timer.

Karakterskala A - F.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator og linjal.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • GE407 - Innføring i anvendt geofysikk - Reduksjon: 10 studiepoeng