Hopp til innhald

KKK851 Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet Kunst, Kultur og Kreativitet i barnehagen er et profesjonsnært studium på masternivå i barnehagelærerutdanningen. Studiet skal gi bredde- og dybdekunnskap gjennom arbeid med kunstfagenes egenart og teorigrunnlag, og er nært knyttet til forsknings -og utviklingsarbeid. Studentene får tilegne seg og videreutvikle kompetanse i praktisk og didaktisk bruk av fagene musikk, drama og forming. Studiet er en praktisk, kreativ og relasjonsorientert videreutdanning, hvor målet er å sikre en inkluderende praksis i barnehagen gjennom lek og kollektive læreprosesser på flere nivåer. Studentene vil blant annet møte eksempler på tverrfaglige prosjekter utviklet ved HVL som modeller for sitt eget arbeid, og de vil bli introdusert for kompetansehevende modeller og tenkning som kan introduseres ved egen arbeidsplass.

Barnehageansatte som aktivt tar i bruk kunstuttrykk, kan bidra til at barn får oppleve, vurdere og produsere kunst som vil ha sosial og personlig betydning for dem. Kunstpedagogikken og barnehagens pedagoger kan i så måte bidra til å forsterke barns erfaring med og forståelse av seg selv som en del av en sosial og kulturell kontekst. Til det kreves det at pedagoger har kjennskap til og en forståelse av kunstpedagogikk, kunstfaglige ferdigheter og kunstfagenes estetiske dimensjon. I studiet vil derfor kunstpedagogikkens ulike perspektiver og retninger bli belyst i et tverrfaglig samarbeid mellom faglærere i pedagogikk og faglærerne i de tre involverte kunstfagene. I studiet sees individuelle kompetansetiltak for den enkelte barnehagelærer i sammenheng med kollektive kompetansetiltak. Undervisningen vil derfor gjennom utvalgte arbeidsmetoder, oppgaver og utviklingsarbeid sikre at kunnskapen den enkelte student tilegner seg, også bidrar til spredning og kompetanseutvikling til hele barnehagen. Vurdering og analyse av barnehagelærerens og barnehagens egen praksis vil være et viktig startpunkt i den hensikt.

Studiet har to sentrale fokusområder: (1) styrking av studentens ferdigheter i enfaglig og tverrfaglig arbeid med kunnskapsområdet Kunst, Kultur og Kreativitet, og (2) ledelse av et lengre kompetansehevende kunstpedagogisk utviklingsarbeid i egen barnehage. Utviklingsarbeidet vil bidra til en mer bærekraftig inkluderende praksis hvor leken står i sentrum, og hvor behovet for progresjon tilpasset aldersgruppene 0-3 år og 3-5 år er ivaretatt.

Arbeidet med planlegging og gjennomføring av et utviklingsarbeid inkluderer en rekke mindre utprøvinger og et større kunstfaglig prosjekt med ansatte og barn. Arbeidet skal foregå gjennom hele studieperioden, og det vil tilknyttes flere mindre læringsaktiviteter (arbeidskrav) som skal utføres til de ulike fasene av en utviklingsprosess.

Faglig og pedagogisk fundert bruk av digitale verktøy som støtter barns fysiske og sansende væremåte og som fremmer barns lek, sosiale samhandling og inkludering i fellesskapet, vil inngå som et tema i studiet. Gjennom selvstendig og kritisk utprøving av digitale verktøy på egen arbeidsplass vil studenten utvikle kunnskaper og ferdigheter med digitale verktøy på nye områder.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om kunstfaglig teori og kunstfaglige metoder i barnehagen, med særlig vekt på mangfold, barns lek og estetiske uttrykksformer
 • har avansert kunnskap om kunstfagenes potensiale knyttet til ledelse, ulike betydninger av kvalitet, kvalitetsutvikling og endringsprosesser i barnehagen, med særlig vekt på veiledning og relasjonelle og deltakerbaserte kunstfaglige utviklingsprosesser.
 • kjenner til nasjonale og internasjonale kunstfaglige forskings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen
 • har inngående kunnskap om etiske retningslinjer for forskningspraksis blant barn generelt og i det kunstfaglige feltet spesielt.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante teorier, metoder og etiske problemstillinger knyttet til kunstfaglig arbeid og kollektive profesjonsfellesskap i barnehagen
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere resonnementer knyttet til kunstfagene.
 • kan skape, (vei)lede, gjennomføre og vurdere et selvstendig avgrenset kunstfaglig utviklingsprosjekt i barnehagen i tråd med forskningsetiske normer og regler
 • kan reflektere over og anvende digitale verktøy i kunstfaglige lek-, lærings- og utviklingsprosesser i barnehagen
 • kan bruke relevante pedagogiske og kunstfaglige metoder, verktøy, strategier og uttrykksformer i individuelle og kollektive læringsprosesser på en selvstendig måte
 • kan analysere vitenskapsteoretiske og metodeteoretiske problemstillinger og empiri innhentet gjennom forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen
 • kan dokumentere og presentere opparbeidet kunnskap om kunstfaglige uttrykksformer og utviklingsprosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og til utvikling av organisasjonens kunstpedagogiske tenkning, inkluderende praksis og digitale dømmekraft
 • har en reflektert holdning til profesjons- og forskningsetiske krav, problemstillinger og retningslinjer i kunstpedagogisk praksis
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser for lek, kunst, kultur og kreativitet i barnehagen basert på kunnskap, erfaring og faglig skjønn.
 • kan kommunisere om individuelle og kollektive utviklings- og læringsprosesser innenfor kunstfaglig arbeid i barnehagen, både med spesialister og til allmennheten
 • har endrings- og utviklingskompetanse, og kan kritisk reflektere rundt kunstfagenes utfordringer og muligheter i barnehagen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledning og praktiske seminarer hvor studentaktive læringsformer vil være fremtredende. Mellom samlingene vil studentene arbeide selvstendig med prosjekter, øvelser og gruppearbeid knyttet til de obligatoriske læringsaktivitetene (arbeidskrav). I starten av studiet vil studentene bli inndelt i grupper, slik at de i et læringsfellesskap kan dele erfaringer fra egen yrkespraksis, samt være veiledere og rådgivere for hverandre gjennom studieløpet.

Undervisning og veiledning foregår over 3 fysiske samlinger a 3 dager i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret, samt på 2 nettsamlinger a 2 timer per semester.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene i emnet og må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Muntlig individuell presentasjon av forskningsartikkel i gruppe.
 2. Skriftlig individuell oppgave der forskning og relevant litteratur knyttet til valgt temaområde for kunstpedagogisk utviklingsarbeid presenteres og kritisk drøftes.
 3. Kunstpedagogisk utviklingsarbeid som skal utvikles og gjennomføres på egen arbeidsplass. Skriftlig individuell prosjektplan leveres for veiledning.
 4. Godkjent obligatorisk deltakelse i undervisning og veiledning på samlinger og på nett, minimum 80%.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, inntil 1 time.

Fullført kunstpedagogisk utviklingsarbeid presenteres digitalt for faglærere, sensor og medstudenter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler