Hopp til innhald

DAT153 Mobile og distribuerte applikasjoner

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studentene skal lære om ulike områder innenfor utvikling av mobile og distribuerte applikasjoner.

Innhold

 • Applikasjoner for mobile enheter. Anvendelser, arkitekturer og applikasjonstyper
 • Utvikling av smarte mobilklienter inkl. bruk av lokal datalagring og kommunikasjon over nettet
 • Praktisk utnyttelse av utstyr som for eksempel GPS, kamera, mikrofon og akselerometer
 • Testing og utrulling av applikasjoner
 • Meldingsbaserte applikasjoner og applikasjoner for mobilt Internett (HTML / CSS)
 • Andre plattformer og verktøy for mobilutvikling
 • Mobil robusthet og sikkerhet. Personvern
 • HCI og nye interaksjonsformer.
 • Internasjonalisering
 • Dataformater som XML og JSON

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper og alternativer for utvikling av applikasjoner for mobile enheter
 • Gjøre rede for prinsipper for Responsive Web Design
 • Gjøre rede for arkitektur, rammeverk og API-er for en valgt "native" plattform (for tiden Android)
 • Forklare hvordan GPS og data fra ulike sensorer kan anvendes i mobile applikasjoner
 • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for og muligheter innen HCI på mobile enheter
 • Beskrive prinsippene bak REST-basert arkitektur og HTTP som applikasjonsprotokoll.
 • Beskrive vanlige dataformater for datautveksling over nettet.

Ferdigheter

 • Utvikle web-applikasjoner for mobile enheter
 • Utvikle "native"-applikasjoner for mobile enheter
 • Utvikle kryssplattform-applikasjoner for mobile enheter
 • Designe og utvikle gode brukergrensesnitt for mobile applikasjoner
 • Utvikle (klientside) og anvende REST-tjenester til bruk i mobile distribuerte applikasjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

DAT152 Videregående webapplikasjoner og DAT108 Programmering og webapplikasjoner, eller tilsvarende emner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger, og gruppearbeid.

Undervisningsmateriale på engelsk, forelesninger på engelsk eller norsk. Alle øvinger må besvares på engelsk.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger (programmeringsoppgaver og prosjekt-presentasjon; i grupper) må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 45 min.

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Deler av eksamen kan bli basert på et utvalg av innleverte oppgaver.

Hjelpemidler: ingen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD142 - Mobilteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng