Hopp til innhald

DAT159 Utvalgte temaer IKT

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Utviklingen innen fagfeltene programvareutvikling, databehandling, informasjons- og kommunikasjonsteknologi er rask, og det er ikke mulig til enhver tid å ha etablerte kurs som dekker de mest interessante trendene. For å bøte på situasjonen tilbyr vi dette emnet.

Emnet er et valgemne, og vil bestå av 4 frittstående moduler som ved behov kan byttes ut fra år til år. Hver modul gir en kort innføring i et spennende og aktuelt tema som ikke dekkes av de andre kursene i studiet.

Modul1 høsten 2022 - Ikke bestemt

Modul2 høsten 2022 - Ikke bestemt

Modul3 høsten 2022 - Ikke bestemt

Modul4 høsten 2022 - Ikke bestemt

Læringsutbytte

Læringsutbyttet er generelt og gjelder alle moduler.

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten (innenfor hver modul / hvert tema) kunne:

Kunnskaper

  • Gjengi definisjoner og beskrive det teoretiske grunnlaget
  • Drøfte sammenhenger og mekanismer
  • Peke på bruksområder for teknologien / teknikkene

Ferdigheter

  • Omsette teori i praktiske demonstrerbare løsninger
  • Implementere / programmere deler av løsninger
  • Evaluere og velge mellom et utvalg av løsninger

Generell kompetanse

  • Drøfte etiske problemstillinger ved anvendelser av teknologien / teknikkene

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i programmering og matematikk svarende til de første to studieår i studieprogrammene dataingeniør og informasjonsteknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske øvinger (én i hver modul) må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges. Vurderes som godkjent/ikke-godkjent.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler