Hopp til innhald

MGUKR501 KRLE 3, emne 1 - Vitenskapsteori, metodelære og forskningsetikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I syklus 2 skal studentene ta tre emner med fordypning i KRLE-fagets vitenskapelige, samfunnsmessige, og didaktiske forankring og særpreg. Dette første av disse tre emnene gir en generell innføring i vitenskapsteori, metodelære og forskningsetikk med henblikk på den vitenskapsteoretiske posisjoneringen av det forestående masterarbeidet. Emnet vektlegger vitenskapsteoretiske problemer, begreper og teorier med relevans for KRLE-faget, og gir en innføring i relevant metodelære med vekt på hermeneutiske og samfunnsvitenskapelige metoder, samt forskningsetikk og regelverk knyttet til sensitive personopplysninger og sårbare grupper.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

  • inngående kunnskap om sentrale begreper, problem og posisjoner innen vitenskapsteorien
  • inngående kunnskap om sentrale forskningsmetoder innen humaniora og samfunnsvitenskap
  • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer og regelverk for personvern

Ferdigheter

Studenten kan

  • kritisk vurdere forskningsprosjekter/-publikasjoner generelt med søkelys på vitenskapsteoretiske forutsetninger og forskningsdesign
  • utarbeide forskningsdesign for eget forskningsprosjekt og redegjøre for prosjektets vitenskapsteoretiske posisjonering
  • kritisk vurdere egen og andres forskning i lys av forskningsetisk regelverk og personvern

Generell kompetanse

Studenten kan

  • anvende kunnskaper og ferdigheter i vitenskapsteori, metodelære og forskningsetikk i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid relatert til KRLE-faget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KRLE (60 sp) i syklus 1, eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger, gruppearbeid, egenstudium og seminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Seminar innen forskningsetikk: Hver student skal presentere sitt arbeid for klassen og selv være respondent på en annen students presentasjon. Studentene må være til stede gjennom hele seminaret. Kravet er begrunnet i læringsutbytteformuleringen «kritisk vurdere egen og andres forskning i lys av forskningsetisk regelverk og personvern».

Seminar innen forskningsdesign: Hver student skal presentere sitt arbeid for klassen og delta under medstudentenes presentasjoner. Studentene må være til stede gjennom hele seminaret. Kravet er begrunnet i læringsutbytteformuleringen «kritisk vurdere forskningsprosjekter/-publikasjoner generelt med søkelys på vitenskapsteoretiske forutsetninger og forskningsdesign».

De obligatoriske læringsaktivitetene vurderes individuelt som godkjent/ikke godkjent. De må være godkjent innen fastsatte frister for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Ved fravær eller ikke godkjent læringsaktivitet, må studenten skrive en erstatningsoppgave. Denne må være levert og godkjent senest tre uker før eksamen.

Utdypende retningslinjer foreligger ved semesterstart.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Omfang: 2700 ord (+/- 10%).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler