Hopp til innhald

SDG332 Miljøøkonomi og bærekraftig utvikling

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Vi bruker økonomisk teori for å analysere og forstå miljørelaterte samfunnsproblemer, inklusiv klimaendringer, forurensing, bærekraftig energi, tap av biologisk mangfold og ressursknapphet. Vi studerer potensielle løsninger og søker å forstå hvordan politikk og forvaltning kan benyttes som virkemidler. Viktige tema i kurset er markedssvikt, verdisetting av miljøgoder, kost-nytte analyse, risiko og adferd, bærekraftig utvikling og ressursutnyttelse. Kurset består av forelesninger, diskusjonstimer og innleveringsoppgaver.

Emnet er en del av Høgskolen på Vestlandet sitt SDG initiativ: Kunnskap om etikk og bærekraftig utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har bred kunnskap om

- konsepter: offentlige og felles goder, effektiv ressursallokering, markedssvikt, kostnad-nytte-analyse

- institusjonstyper og miljøpolitiske verktøy: skatter, kvoter, standarder, forskrifter, handelsordninger, internasjonale avtaler

- kunnskap relevant for SDG mål 13, SDG11, SDG14, SDG14, SDG15 og delvis SDG16

Ferdigheter

Studenten kan

- identifisere relevante virkemidler for markedssvikt knyttet til miljø

- beregne velferdseffekter av miljøpolitikk i stiliserte eksempler

- bruke kost-nytte-analyse for vurdering av regelverk eller investeringer

Generell kompetanse

Studenten

- har evne til å forstå økonomiske aspekt i miljøproblemer og identifisere markedssvikt

- kan kritisk vurdere fordeler og ulemper ved miljøpolitikk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til grunnleggende økonomisk teori er anbefalt, men viktige prinsipper vil bli dekket ved behov.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, diskusjon og oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tre godkjente oppgaver; oppgavene er individuelle skriftlige innleveringer av varierende lengde (1-2 sider).

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Toveis-ordbok, for eksempel norsk-engelsk, engelsk-norsk.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ESB332 - Introduksjon til miljøøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng