KJE100 Generell kjemi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studenten kunnskaper i grunnleggende kjemiske teorier og prinsipper samt generelle ferdigheter for kjemisk laboratoriearbeid og analyse.

 

Innhold

 • Atomenes oppbygging og det periodiske system.
 • Kjemisk binding og molekylær geometri.
 • Navnsetting.
 • Fast stoff, væske og gassegenskaper.
 • Konsentrasjonsenheter.
 • Arbeidsmiljøforhold ved omgang med kjemiske stoffer.
 • Målinger og signifikante siffer.
 • Reaksjonslikninger og støkiometriske beregninger.
 • Kinetikk.
 • Kjernekjemi.
 • Kjemisk likevekt.
 • Syre-base reaksjoner og bufferløsninger.
 • Fellingsreaksjoner og kopleksionreaksjoner.
 • Termodynamikk.
 • Red-oks reaksjoner, galvaniske celler, elektrolyse og korrosjon.

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE100 Generell kjemi skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive oppbyggingen av det periodiske system.
 • Beskrive struktur og bindingsforhold i atomkjerner, atomer, molekyler, gasser, væsker og faste stoffer.
 • Beskrive hovedtypene av kjemiske reaksjoner.
 • Beskrive hovedprinsippene i reaksjonskinetikk, og sammenhengen mellom kinetikk og likevekt.
 • Forklare begrepene entalpi, entropi, og fri energi og beskrive hvordan disse størrelsene gir sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt.
 • Forklare virkemåten til galvaniske celler og elektrolysekar.

Ferdigheter

 • Sette navn på enkle kjemiske forbindelser.
 • Balansere reaksjonslikninger.
 • Utføre støkiometriske beregninger og bestemme konsentrasjoner og partialtrykk ved kjemisk likevekt.
 • Utføre grunnleggende beregninger innen reaksjonskinetikk, termodynamikk (entalpi, entropi og fri energi) og elektrokjemi (galvaniske celler og elektrolyse).
 • Utføre enkle kjemiske reaksjoner og laboratorieforsøk med både kvalitative og kvantitative bestemmelser.
 • Beskrive og forklare resultatene fra laboratoriearbeidet ved bruk av resultatark og flervalgstester.

Generell kompetanse

 • Samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid.
 • Ha innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av HMS-data og fra laboratorieerfaring.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og kollokvier. Regneøvelser. Praktiske laboratorieøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Laboratoriekurset inklusiv HMS kurs må være godkjent før eksamen kan avlegges. Godkjent laboratoriekurs er gyldig i 6 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen med 2 deler som hver for seg må være bestått for å få sluttkarakter i faget:

Del1: Aktiviteten på laboratoriekurset (punktlighet, fokus på sikkerhet, krav til nøyaktig arbeid, rapportering). Denne vurderingen er ikke etterprøvbar, og vil være gyldig så lenge godkjenningen av laboratoriekurset er gyldig.

Del2: Skriftlig midtsemestereksamen (flervalgstest), 2 timer + skriftlig slutteksamen (4 timer). Den skriftlige midtsemestereksamen er frivillig. Den kan bare avlegges, og telle med i karakteren første gang en avlegger eksamen i dette faget.

Bokstavkarakter settes på grunnlag av følgende:

Del 1 teller 20% av sluttkarakter.

Del 2 teller 80% av sluttkarakter. Dersom midtsemestereksamen ikke er avlagt eller dersom midtsemestereksamen er avlagt, men resultatene fra denne er prosentvis dårligere enn resultatet på slutteksamen, beregnes bokstavkarakter på del 2 bare ut fra resultatet på slutteksamen. Dersom midtsemestereksamen er avlagt og resultatene fra denne er prosentvis bedre enn resultatet på slutteksamen, beregnes bokstavkarakter for del 2 på følgende måte: midtsemestereksamen teller 25% og slutteksamen teller 75%. For at midtsemestereksamen kan telle med må en imidlertid ha oppnådd et resultat på slutteksamen som tilsvarer bestått karakter (E eller bedre).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOK001 - Generell og analytisk kjemi - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING161 - Kjemi for ingeniør - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING161D - Kjemi for ingeniør - Reduksjon: 5 studiepoeng