Hopp til innhald

MGUMH501 Mat og helse 3, emne 1 - Vitenskapsteori, fag og metode

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen og er felles for 1-7. og 5-10. trinn. Emnet gir studentene erfaring med relevante metoder for innsamling og analyse av data. I emnet skal studentene lære om vitenskapsteoretiske og forskningsetiske refleksjoner og valg, og se sammenhengen mellom disse.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om relevante aspekter innen vitenskapsteori og forskningsetikk
 • har inngående kunnskap om forskningsdesign 
 • har inngående kunnskap om etiske retningslinjer i forskning om mat og måltider i skolen og i mat- og helsefaget
 • har inngående kunnskap om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk vurdere og drøfte ulike vitenskapsteoretiske retninger og syn opp mot profesjonsfag
 • kan bruke relevante metoder for innsamling og analyse av empirisk materiale
 • kan anvende og drøfte metodekunnskap fra publiserte studier
 • kan vurdere etiske utfordringer relevant for fagområdet 
 • kan vurdere fagområdets kunnskapsbehov og utforme problemstilling og forskningsdesign på grunnlag av dette

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere rundt relevante faglige og etiske problemstillinger
 • kan bruke kunnskaper og sentrale teorier fra fagfeltet til å formulere egne problemstillinger og bidra til utvikling på fagfeltet
 • kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor mat- og helsefaget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGUMH101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

MGUMH201 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

MGUMH301 Mat og helse 2, emne 1 - Matkultur, forbruk og miljø

MGUMH401 Mat og helse 2, emne 2 - Helsefremmende kosthold og forskningsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer som en kombinasjon av forelesninger, studentarbeid i seminar, studentfremlegg og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: En skriftlig innlevering knyttet til forskningsetikk
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studentene skal prøve ut og vurdere vitenskapelige metoder for datainnsamling relevant for mat og måltider i skolen eller mat- og helsefaget. Resultatene skal presenteres som en poster med muntlig fremlegg.

Obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. 

Studenten som ikke består en obligatorisk læringsaktivitet får et (1) nytt leveringsforsøk samme semester, innen en frist satt av faglærer. 

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler