Hopp til innhald

BSDAUT110 Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, lovgivning, sosiologi og sosialantropologi

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

 • helsepersonelloven
 • pasient- og brukerrettighetsloven
 • helse- og omsorgstjenesteloven
 • samhandlingsreformen
 • verdighetsgarantien
 • yrkesetiske retningslinjer NSF

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten..

 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer helsetjensten 
 • har kunnskap om samhandlingsreformen og utfordringen den gir helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
 • har kunnskap om tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid
 • har kunnskap om verdighetsgarantien.

Ferdigheter: Studenten..

 • kan utføre sykepleieoppgaver knyttet til akutt kritisk og kronisk syk pasient i situasjoner knyttet til medisinsk, kirugisk og akutt sykdomssituasjon.
 • kan drøfte samfunnsmessige utfordringer i lys av lover og forskrifter knyttet til arbeid i kommunehelsetjenesten.

Generell kompetanse: Studenten..

 • kan oppdage og håndtere samfunnsfaglige utfordringer i arbeid med eldre i den kliniske hverdag.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesinger
 • Arbeid i grupper
 • Multimodale ressurser
 • Formidling fra studenter
 • Veiledning
 • Medstudentrespons
 • Oppgaveløsing
 • Selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen:

1. Studiegruppeoppgave med fremlegg av aktuelle lover, retningslinjer og andre relevante føringer.

2. Fagprøve knyttet til situasjoner innen medisinsk, kirurgisk og akutt sykepleie - fagprøven gjennomføres som simulering og det er knyttet en MCQ-test til fagprøven.

Arbeidskravet er gyldig i fire semester. 

Vurderingsform

Hjemmeeksamen Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe over 4 uker. Det gis inntil 4 veiledninger. Antall ord: max 3000

Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet for å kunne ha sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Studenter som ikke har bidratt, får ikke levere til ordinær eksamen. De bruker et eksamensforsøk og må levere en individuell oppgave til ny eksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ny eksamen blir gjennomført med samme form som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler