Hopp til innhald

BYG116 Styrt praksis

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet går over to semester, med oppstart om våren. Det er en egen oppmeldingsfrist (på studentweb) i mars/april for oppmelding til undervisning. I høstsemesteret melder en seg opp til både undervisning og vurdering.

Emnet skal gi studentene ingeniørfaglig-/landmålingserfaring i næringslivet. Enten i form av praktisk deltakelse på en bygge- og anleggsplass, på et rådgiverkontor, landmålingsforetak hos en offentlig arbeidsgiver innen bygg/anleggsbransjen/oppmåling ect, i en landmålingsvirksomhet eller på et FoU- prosjekt i regi av høgskolen. Studenter som ønsker å ta emnet må selv ta initiativ til kontakt for å få et prosjekt med enten en ekstern eller en intern praksisvert. Vær oppmerksom på at HVL ikke dekker eventuelle ekstra bo- og reiseutgifter for praksisperioden siden studentene selv avtaler praksissted.

​Praksisperioden gjennomføres over minimum 4 uker og bør påbegynnes etter semesterslutt på våren og avsluttes før semesteroppstart på høsten. Praksisstudenten holder en dagbok under praksisoppholdet hvor han loggfører daglige gjøremål og sine refleksjoner rundt dem. Før og etter praksisperioden vil det bli obligatoriske samlinger med introduksjon til HMS og andre aktuelle emner i forbindelse med praksis. Studentene skal etter avsluttet praksis levere en rapport som beskriver tema som organisering, planlegging, styring og oppfølging av prosjekt, arbeidsmiljø, metode, produksjonsteknikk og kvalitetssikring.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Ha en praktisk forståelse av den totale virksomheten på en byggeplass, ved et prosjekt eller i en landmålingsbedrift ect.
  • Ha kunnskap om hvordan en byggeplass/landmålingsvirksomhet organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres.
  • Ha praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder.
  • Ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.
  • Ha kunnskap om arbeidskontrakter og arbeidslivets regelverk.

Ferdigheter

  • Ha grunnlag for bedre å forstå teori som gjennomgås i ulike fag under studiet.
  • Forstå sammenhenger på en byggeplass/anlegg eller div. oppmålingsoppdrag og kunne jobbe selvstendig med et prosjekt.

Generell kompetanse

  • Beherske og forstå sentral terminologi innenfor bygg- og anleggsfaget og/eller landmåling.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført minst 80 obligatoriske studiepoeng på byggingeniør-/landmålingsutdanningen.

Undervisnings- og læringsformer

Læring gjennom deltakelse i praktisk prosjekt, undervisning, gruppeoppgaver, utarbeidelse av prosjektrapport og framføring.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk innledende to samlinger relatert til prosjekt, 4 uker praksis, undervisning over 4-5 samlinger med obligatoriske gruppeoppgaver, tilstedeværelse under medstudenters rapportfremføring.

Vurderingsform

Skriftlig rapport og justerende muntlig eksamen.

Skriftlig rapport (med et omfang på ca. 5000 ord) og muntlig fremføring av denne samt utspørring.

Den muntlige fremføringen og utspørring er justerende der kandidaten kan gå opp eller ned en karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig rapport: Alle hjelpemidler er tillatt.

Justerende muntlig eksamen: Ingen hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • TOB054 - Styrt praksis m/prosjektarbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng