Hopp til innhald

ELE501 Videregående reguleringsteknikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tar først temaer fra klassisk modellering, design, analyse og regulering av monovariabel (SISO = Single-Input-Single-Output) systemer. Videre skal studeres tema fra multivariabel (MIMO = Multiple-Input-Multiple-Output) systemer basert på tilstandsrom modellering og diskrete systemer. Studentene skal tilegne seg en grundig innsikt og forståelse over de mer avanserte, moderne prinsipper og teknikker innen modellering, simulering, design og analyse av mer avanserte reguleringssystemer i et bredt spekter av industrianvendelser. Tilnærming til aktuelle tema som cyberfysiske systemer (CPS = Cyber Physical Systems) er også av interesse. Emnet skal danne et grundig kjennskap for arbeidet med dagens problemstillinger innen klassiske- og moderne automatiserte industrisystemer, men også innføring i måle, kommunikasjon, samt styring og regulering av prosessvariabler gjennom stadig mer aktuelle CPS.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har kunnskap om matematisk beskrivelse av kontinuerlige og diskrete prosesser basert på klassisk monovariabel modellering samt multivariabel modellering i tilstandsrom. Analyse og design av multivariabel kontinuerlige og diskrete reguleringssystemer ved hjelp av aktuelle metoder som kontroller- og observatørdesign, diagonalisering/dekopling, optimalregulering og model predictive control (MPC).

Ferdigheter

  • Studenten har kompetanse innen design-, kontroll-, stabilitetsanalyse samt optimalisering, og kan foreta kvalitetsvurderinger av moderne reguleringssystemer.
  • Studenten kan delta i teoretisk aktivitet i forbindelse med forskning- og utviklingsarbeid.

Generell kompetanse

  • Studenten kan formidle informasjon om reguleringsteknikk og stabilitet i moderne reguleringssystemer knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk og engelsk.
  • Studenten kan delta i fagområdets utvikling.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, laboratoriearbeid, regneøvelser

Obligatorisk læringsaktivitet

Totalt: 4 obligatoriske øvinger og 2 obligatoriske laboratorieoppgaver.

Godkjent arbeidskrav er gyldige de neste 3 semestre.

Vurderingsform

4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lærebøker, forelesningsnotater og forelesningsvideoer, egne notater, men ikke løse ark. Alle typer kalkulator. PC, iPad/nettbrett med bruk av all undervisningsbasert programvare unntatt alle typer kommunikasjons-programvare.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • MET504 - Videregåande reguleringsteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng