Hopp til innhald

MAS125 Varme, ventilasjon og kuldeteknikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I industrialiserte land oppholder mennesket seg om lag 75 % av levetiden innendørs. Samtidig står våre bygninger for om lag 40 % av energiforbruket. Det er derfor av avgjørende betydning at ingeniører har omfattende kunnskaper om både inneklima og energibruk. Dette emnet behandler grunnleggende temaer om oppvarming, ventilasjon og klimatisering av bygg samt grunnleggende kulde- og varmepumpeteknikk.

Innhold

 • Varmeteknisk grunnlag. Varmebehovsberegning etter Norsk Standard 3031.
 • Fysiologisk grunnlag. Strømningsteknisk grunnlag.
 • Hovedtypene av ventilasjonsanlegg. Dimensjonering av klimaanlegg. Lufttilførsel og avtrekk.
 • Lyd og lyddemping i ventilasjonsanlegg. Kanaler.
 • Systemer for styring, regulering og overvåking. - Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
 • Nasjonale mål for energiøkonomisering. - Systemløsninger for energiøkonomisering. Energioppfølgingssystemer
 • Grunnleggende kulde- og varmepumpeteknikk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS125 Varme, ventilasjon og kuldeteknikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende funksjoner og virkemåte for ventilasjonsanlegg
 • Forklare grunnleggende funksjoner og virkemåte for et kuldeanlegg

Ferdigheter

 • Kunne foreta varmebehovsberegninger etter NS3031
 • Kunne foreta kuldebehovsberegninger
 • Kunne dimensjonere hovedkomponentene i et ventilasjonssystem
 • Kunne dimensjonere hovedkomponentene i et kuldeanlegg
 • Finne frem i de mest sentrale standarder og regelverk for inneklima og krav til ventilasjon

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide med prosjekt i grupper

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Tekniske fag på studieprogrammet energiteknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger samt gruppearbeid med en prosjektoppgave. En prosjektoppgave gjennomføres som gruppearbeid (ca 3-4 personer pr gruppe). Prosjektoppgaven er obligatorisk og vil inngå som en del av pensum. Det er obligatorisk tilstedeværelse ved gruppearbeid og presentasjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk deltagelse på workshop.

Senest 2 uker før innlevering av prosjektoppgaven gjennomføres en workshop hvor hele klassen deltar. Alle gruppene presenterer sin oppgaver. For hver gruppe settes det av 25 minutter til presentasjon og inntil 10 minutter med spørsmål og tilbakemeldinger fra klassen. Alle på gruppen må delta på presentasjonen.

Vurderingsform

Semesterrapport med individuelt justerende muntlig eksamen.

Rapporten er en grupperapport. Størrelsen på gruppen er 3-5 studenter. Alle på gruppen får samme karakter på den skriftlige rapporten. Justerende muntlig gjennomføres ved at gruppen presenterer rapporten. Deretter foretas en utspørring av gruppen med dedikerte spørsmål rettet til hver enkelt gruppedeltaker om innholdet i rapporten. Etter den justerende muntlig kan studentene bli stående på karakteren som gitt på den skriftlige delen eller bli justert opp eller ned en karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Semesteroppgave: Alle hjelpemidler tillatt

Muntlig eksamen: Medbrakt presentasjon

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOM150 - Varme, ventilasjon og klimateknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng