MGBKØ201 Kroppsøving 1, emne 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Emnet er ei innføring i det å vere lærar i kroppsøving på steg 1-7 i grunnskolen, og må sjåast i samanheng med emne 1.

Emnet skal sjåast i samanheng med Kroppsøving 1 emne 1. Sentralt står vidare utvikling av undervisningskompetanse i begynneropplæring knytt til variert bevegelseslæring og varierte kroppslege erfaringar. I tillegg til å kunne leggje til rette for aktuelle bevegelsesaktivitetar skal ein no i større grad kunne tilpassa undervisninga til den enkelte elev sine føresetnader, samt i større grad kunne vurdera elevenes læring og utvikling i kroppsøvingsfaget og kunne gje læringsfremjande tilbakemeldingar. Opplæringa skjer gjennom ei praktisk orientert fagdidaktisk tilnærming.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande temaa slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om tilpassa opplæring i regelverk og på bakgrunn av elevens vekst og utvikling
 • har kunnskap om kva som fremjar bevegelsesglede hos elevar på steg 1-7
 • har kunnskap om vurdering i kroppsøving på steg 1-7
 • har kritisk kunnskap om kroppen som uttrykk og symbol i samfunn, media og kultur.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan leggja til rette for læringsarbeid som fremjar glede i leik og varierte bevegelsesaktivitetar, på ulike arenaer og i nærmiljøet.
 • kan gjennomføra skapande undervising der bevegelseserfaring, glede og refleksjon er sentralt
 • kan vurdera elevens kroppslege læring og føresetnader som grunnlag for tilpassa opplæring og læringsfremjande tilbakemeldingar
 • kan vurdera elevens måloppnåing, planlegga og grunngje vurderingane og leggje til rette for elevens eigenvurdering
 • kan på fagets premissar inkludere dei grunnleggjande ferdigheitene i undervisinga
 • kan utvikla eigne ferdigheiter og kunnskapar innan leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktivitetar, og gjera seg nytta av dette i undervising i kroppsøving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisera med elevar, føresette og kollegaer om kroppsøving
 • kan bidra til å sjå kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfagleg perspektiv

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studenten møter varierte og profesjonsretta arbeids- og læringsformer i emnet. Det vil være førelesingar, praktiske økter, eigenaktivitet og forpliktande samarbeid i ulike gruppestorleiker.

Arbeidskrav

 • 80 % frammøte; 100% på turar/ekskursjonar
 • Forberede og delta med presentasjon på fagseminar
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse: Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling på profesjonsdag. Det vil foreligge retningslinjer for arbeidet ved semesterstart.

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig så lenge studenten har eksamensrett.

Vurderingsform

Ein praktisk-metodisk eksamen der studenten skal planlegga, gjennomføra og deretter reflektera over eit undervisingsopplegg.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel