Hopp til innhald

MGBUB201 Praksis i Afrika

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette er emne 2 av Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika.

Samlingsbasert og nettbasert undervisning før, underveis og etter praksis i Afrika. Studenten forventes å være i Afrika i 3 måneder, inkludert praksisperiode på 4-6 uker.

Dette praksis-emnet er overlappende med ordinær praksis som inngår i 3. studieår, høst og vår. Ved fullført og bestått emne MGBUB201/MGUUB201 vil praksis for hele 3. studieår bli registrert som bestått.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • samfunnsvitenskapelige metoder og feltarbeid i en annen kultur
 • samfunn og utdanningssystem i Norge og utvalgte afrikanske land
 • interkulturell kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke sin fagkompetanse og profesjonskompetanse i en ny kulturell kontekst gjennom respekt og toleranse
 • reflektere kritisk over sitt eget kulturelt ståsted og praksis i møtet med mennesker og systemer i en annen kulturell kontekst
 • reflektere kritisk over egen profesjonspraksis
 • reflektere kritisk over bærekraftig utvikling og utdanning for en bærekraftig utvikling i en afrikansk kontekst
 • tilegne seg kunnskap om en afrikansk kontekst gjennom bruk av samfunnsvitenskapelige metoder

Generell kompetanse

Studenten kan

 • samhandle med mennesker fra andre kulturelle kontekster
 • reflektere kritisk over globale perspektiv, likheter og ulikheter med særlig fokus på en norsk og en afrikansk kontekst
 • vise innsikt i egne og andre sine kulturelt baserte forståelser og praksiser
 • interkulturell kompetanse
 • vise innsikt i utfordringer og muligheter til bærekraftig utvikling i lokal og global sammenheng.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning på de ulike campus, samt nettbasert undervisning og aktivitet før avreise til praksislokalitet. Alle studentene må være fysisk tilstede i Bergen den siste uken før avreise.

Undervisning på lokal institusjon underveis i praksisperiode.

Praksisrefleksjon både muntlig og skriftlig underveis i oppholdet i Afrika.

Obligatorisk læringsaktivitet

Muntlige læringsaktiviteter: Deltakelse i muntlig refleksjon før, underveis og etter praksisopphold.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Prosjektoppgave.

Oppgaven skal være på 15-20 sider, linjeavstand 1,5.

Nærmere informasjon ved semesterstart.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Det er mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler