Hopp til innhald

MGUEN101 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk, litteratur og tekstkunnskap med fagdidaktikk 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette er emne 1 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Engelsk 1 består av to delemner, hvert på 15 studiepoeng.

Emnebeskrivelsene for Engelsk 1 bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016) og inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master.

Engelsk 1 for trinn 5-10 omfatter engelskundervisning for mellom- og ungdomstrinnet, hva som kjennetegner elevene i denne aldersgruppen og deres språkutvikling i engelsk. Emnet gir en innføring i engelskdidaktikk, språklige emner og et variert utvalg av litteratur, både skjønnlitteratur og sakprosa, og andre kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden. Emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og andre språk.

Utviklingen av egen språkferdighet og litteratur- og tekstkompetanse står sentralt. I tillegg dreier emnet seg om varierte aktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Emnet er åpent for innreisende studenter.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk
 • har kunnskap om læreplaner, nasjonale prøver og læremidler for engelskfaget
 • har kunnskap om tilegnelse av ordforråd og om strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • kjenner til litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av barn og unge
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på 5.-10.trinn

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kan identifisere ulike typer av underveis- og sluttvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan diskutere, muntlig og skriftlig, et utvalg av skjønn- og faglitteratur
 • kan identifisere sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 5-10
 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for egen utvikling
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • kan skrive akademiske tekster på begynnernivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i akademisk skriving.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, gruppearbeid (både i par og større grupper), individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på digitale læringsplattformer som en utvidelse av læringssituasjonen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studentene må levere inn og motta veiledning på utkast av semesteroppgaven
 • En obligatorisk læringsaktivitet i et språkemne

Generelt: Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene, og det vil også bli informert om veiledning og faglige krav. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene. En obligatorisk læringsaktivitet skal knyttes til akademisk skriving.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i studieåret, men maksimalt to forsøk per obligatorisk læringsaktivitet per semester.

Det kreves tilstedeværelse i minst 70 % av undervisningen. Når fraværet overstiger 30 %, vil studenten ikke få emnet godkjent, uavhengig av årsak.

Vurderingsform

 • Del 1: Individuell skriftlig eksamen, 3 timer. Teller 40 % av endelig karakter.
 • Del 2: Individuell skriftlig oppgave, 1500 ord. Teller 60 % av endelig karakter.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått, bli tatt som ny eksamen.

Det er mulig å levere forbedret versjon (del 2) i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt. For informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler