Hopp til innhald

MGUEN102 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk med fagdidaktikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette er emne 1 i faget Engelsk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Når engelsk går som fag 2, består Engelsk 1 av to delemner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk språk med fagdidaktikk (emne 1: MGUEN102) og Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk (emne 2: MGUEN202).

Denne emnebeskrivelsen bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5-10 (2016). Emnet inngår i en femårig grunnskolelærerutdanning med master. Emnet er åpent for utvekslingsstudenter.

Emnet gir en innføring i engelsk språk basert på kunnskap om lingvistikk og fagdidaktikk. Dette omfatter kunnskap om hvordan språket er bygd opp og hvordan det brukes. Emnet har et komparativt fokus som vektlegger språklige forskjeller mellom engelsk og andre språk. Utvikling av egen språkferdighet og tekstkompetanse står også sentralt.

Den lingvistiske komponenten av emnet innfører studentene i engelsk fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks, semantikk og pragmatikk.

Den språkdidaktiske komponenten av emnet inkluderer fokus på grunnleggende ferdigheter, flerspåklighet, kjennskap til læreplanverket i engelsk og andre aspekter som er relevante for elevene i trinn 5 til 10. I tillegg gir emnet innsikt i metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk
 • har kunnskap om læreplaner, nasjonale prøver og læremidler for engelskfaget
 • har kunnskap om tilegnelse av ordforråd og om strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på 5.-10.trinn

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • kan planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kan identifisere lese- og skrivevansker og tilrettelegge undervisning
 • kan bruke ulike typer av underveis- og sluttvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan identifisere og forklare sentrale elementer i språkets grammatiske struktur og lydsystem

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 5-10
 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for egen utvikling
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse
 • kan skrive akademiske tekster på begynnernivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset omfatter en rekke strategier for språklæring og arbeid med et fremmedspråk, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy. Det blir gitt innføring i akademisk skriving.

Arbeidsmåter vil være oversiktsforelesninger i kombinasjon med drøfting av stoffet, øvelser, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid og framføringer. Studentene vil få erfaring med arbeidsmåter som kan brukes i grunnskolen. Det forventes at studentene på eget initiativ deltar i diskusjoner på kollokviemøter og på den digitale læringsplattformen, i tillegg til det som foregår i klassen.

All undervisning i faget foregår på engelsk, og språkøvingsaspektet står sentralt i studentenes arbeid. Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, samt studentenes didaktiske kompetanse. Denne delen av en lærers kompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det forventes derfor at studentene følger all undervisning, deltar aktivt og er med på å ta ansvar for læringsaktivitetene, slik at de bidrar til å utvikle et godt fagmiljø. Det som formidles i undervisningen, kan komme i tillegg til det som står på pensumlisten, og vil regnes som pensum til eksamen. Ikke alle deler av pensum vil bli gjennomgått, slik at studiet krever en god del selvstendig arbeid.

Praksis er en integrert del av emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studentene leverer inn utkast av semesteroppgaven. Studentene mottar veiledning på utkastet.
 • En obligatorisk læringsaktivitet er knyttet til grunnleggende digitale ferdigheter.

Semesterplanen vil gi nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene. Studentene plikter å orientere seg om og overholde innleveringsfristene.

Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før oppmelding til eksamen. Studenter som ikke får godkjent de obligatoriske læringsaktivitetene, kan få ett nytt forsøk underveis i semesteret.

Det er krav om minimum 70% tilstedeværelse i undervisningen. Studenter som har et fravær på mer enn 30% (uavhengig av årsak) vil ikke få godkjent emnet.

Vurderingsform

 • Del 1: Individuell skriftlig eksamen om engelsk lingvistikk, 3 timer. Teller 40 % av endelig karakter.
 • Del 2: Individuell skriftlig oppgave om språkdidaktisk tema. Teller 60 % av endelig karakter.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått, bli tatt som ny eksamen.

Det er mulig å levere forbedret versjon (del 2) i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt. For informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler